Hotărârea nr. 375/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 105,NUMAR CADASTRAL 3570/3/3/1/1,CF 127594 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privata,persoane fiziceMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 105,

NUMAR CADASTRAL 3570/3/3/1/1, CF 127594 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 4129 din 14.12.2016 si certificatul de urbanism nr. 520 din14.02.2018 eliberate de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 85669 din 31.08.2017 si cererea nr. 76369 din 25.07.2018 prin care domnul CIUBUC DANIEL IONUT si doamna CIUBUC EMANUELA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 105, NUMAR CADASTRAL 3570/3/3/1/1, CF 127594, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr.715 din 12.04.2017 si avizul de oportunitate nr. 846 din 26.04.2018;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 31.10.2017;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef Consiliul Judetean Iași nr.3 din 21.05.2018;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 107 din 22.08.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 83553 din 20.08.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT, nr. 105, NUMAR CADASTRAL 3570/3/3/1/1, CF 127594, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale si împrejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 553,00 mp, detinut de domnul CIUBUC DANIEL IONUT si doamna CIUBUC EMANUELA conform contractului de vanzare - cumparare nr. 1794/10.06.2016.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse - UTR: LC- zona de locuinte si functiuni complementare;

Regim de construire : D+P+1E, H max = 7,0 m masurat de la CTA la cornisa;

Indicatori urbanistici: POT max = 20%; CUT max = 0,6 mp. ADC/mp.teren;

AMPLASAREA CLADIRII FATA DE ALINIAMENTUL PRINCIPAL: retragerea minimă față de aliniament = 9,50 m fata de axul străzii Ursulea;

AMPLASAREA FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE: retrageri minime față de limitele laterale 3,00m;

AMPLASAREA FATA DE LIMITA POSTERIOARA retrageri minime față de limita posterioara = 5,00 m;

circulații și accese: accesul se realizeaza din strada Ursulea, imprejmuirea se va retrage la 4,5 m din axul strazii Ursulea;

Anexa 3.1 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la

data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta individuala.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor: domnul CIUBUC DANIEL IONUT si doamna CIUBUC EMANUELA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local, Florin Adrian Boca


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

4

Nr. 375 din 31 august 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 375 din 31 august 2018