Hotărârea nr. 376/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM T166,NUMAR CADASTRAL 130115 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţa individuala,anexe si imprejmuire,pe teren proprietate privata,persoane fiziceMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, ZONA BUCIUM T166, NUMAR CADASTRAL 130115

întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuința individuala, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 843 din 27.03.2017 eliberat de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 12414 din 06.02.2018 si cererea nr. 79244 din 02.08.2018 prin care domnul AMUNTENCEI DUMITRU VIOREL si doamna AMUNTENCEI MATILDA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA BUCIUM T166, NUMAR CADASTRAL 130115, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuința individuala, anexe si imprejmuire,

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 703 din 31.05.2017;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 14.05.2018 ;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef Consiliul Județean Iași nr. 13 din 27.07.2018 ;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 106 din 22.08.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 83338 din 20.08.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, ZONA BUCIUM T166, NUMAR CADASTRAL 130115, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuința individuala anexe si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 675,00 mp detinut de care domnul AMUNTENCEI DUMITRU VIOREL si doamna AMUNTENCEI MATILDA conform contractului de vanzare cumparare nr. 4940/11.11.2013.

Prevederi PUG - R.L.U. aprobate anterior: nu exista documentatii urbanistice aprobate pentru extravilan municipiul Iasi;

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse - UTR: L- zona de locuit regim de construire: izolat, discontinuu;funcțiuni predominante: locuinte individuale;

Indicatori urbanistici:

  • • H max = 8,0 m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime D+P+1E;

  • • POT max = 40%;

  • • CUT max = 1,2 mp.ADC/mp.teren;

AMPLASAREA CLADIRII FATA DE ALINIAMENTUL PRINCIPAL: retragere minima de 5,0 m fata de aliniamentul propus si 9,50 m din axul drumului de acces (NC 127301);

AMPLASAREA FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE : retragere minim 3,0 m fata de limita proprietatii;

AMPLASAREA FATA DE LIMITA POSTERIOARA :retragere minim 5,0m fata de limita proprietatii.

Anexa nr. 2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construirea locuinței individuale.

Art.4 In conformitate cu Plansa 4 (Proprietate asupra terenurilor), terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al municipiului Iasi, cu acordul proprietarilor.

Art. 5. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor domnul AMUNTENCEI DUMITRU VIOREL si doamna doamna AMUNTENCEI MATILDA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Florin Adrian Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Nr.

Prezenți

18

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

4

376 din 31 august 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 376 din 31 august 2018