Hotărârea nr. 382/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA AUREL VLAICU NR. 78,NUMAR CADASTRAL 151128,intocmit in vederea construirii unui ansamblu cu functiuni mixte (clinica medicala in sistem ambulatoriu,locuinte colective si functiuni anexe) pe teren proprietate,persoana juridicaMunicipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, STRADA AUREL VLAICU NR. 78, NUMAR CADASTRAL 151128 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu cu functiuni mixte (clinica medicala in sistem ambulatoriu, locuinte colective si functiuni anexe) pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 937 din 13.03.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 67735 din 02.07.2018 prin care S.C. ECOEDIL MANAGEMENT S.R.L. solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Iași, STRADA AUREL VLAICU, NR. 78, NUMAR CADASTRAL 151128 intocmit in vederea construirii unui ansamblu cu functiuni mixte (clinica medicala in sistem ambulatoriu, locuinte colective si functiuni anexe) pe teren proprietate, persoana juridica.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 870 din 15.06.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 14.08.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 113 din 23.08.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 85419 din 24.08.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU, NR. 78, NUMAR CADASTRAL 151128 intocmit in vederea construirii unui ansamblu cu functiuni mixte (clinica medicala in sistem ambulatoriu, locuinte colective si functiuni anexe) pe teren proprietate, persoana juridica ;

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 5.955,00 mp impartita astfel: UTR 1 - servicii medicale, S teren = 2.455,00 mp si UTR 2 - locuinte colective, S teren = 3500,00 mp, detinut de S.C. ECOEDIL MANAGEMENT S.R.L. conform: contract de vanzare cumparare nr. 574/05.02.2018;

INDICATORI URBANISTICI:

UTR 1: servicii medicale

  • •     H max = 20,00 m masurat de la CTN la coama, regim de inaltime D+P+4E+Eth;

  • •    POT max = 30 %;

  • •     CUT max = 1,5 mp.ADC/mp.teren;

- amplasarea constructiilor fata de limita frontala - la minim 10,00 m față de limita de proprietate dinspre sud-vest- paralela cu bd. Chimiei

- amplasarea constructiilor fata de limitele laterale - minim 5,00 m fata de limita de proprietate la sud-est si nord-vest

- amplasarea constructiilor fata de limita posterioara - minim 5,00 m fata de limita de proprietate la nord-est.

UTR 2: locuinte colective

• H max = 32,00 m masurat de la CTN la coama, regim de inaltime D+P+8E+Eth;

• POT max = 35 %;

• CUT max = 3,3 mp.ADC/mp.teren;

- amplasarea constructiilor fata de limita frontala - la minim 10,00 m față de limita de proprietate dinspre sud-vest- paralelacu bd Chimiei;

- amplasarea constructiilor fata de limitele laterale: - minim 3,00 m fata de limita de proprietate la nord-vest; - minim 5,00 m fata de limita de proprietate la sud-est;

- amplasarea constructiilor fata de limita posterioara: - minim 5,00 m fata de limita de proprietate la nord-est;

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire ansamblu cu functiuni mixte (clinica medicala in sistem ambulatoriu, locuinte colective si functiuni anexe) pe teren proprietate, persoana juridica.

Art.4 In conformitate cu plansa U4 (situatia juridica a terenurilor) terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al Municipiului Iasi cu acordul proprietarilor.

Art.5. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean lasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului S.C. ECOEDIL MAGEMENT S.R.L. si Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții;

(2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Florin Adrian Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Nr.

Prezenți

18

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

4

382 din 31 august 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 382 din 31 august 2018