Hotărârea nr. 386/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA ALBINET NR. 25,NUMAR CADASTRAL 130265,intocmit in vederea realizarii lucrarilor de reparatii capitale,extindere si etajare locuinta existenta,persoane fiziceMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA ALBINET NR. 25, NUMAR CADASTRAL 130265

Intocmit in vederea realizarii lucrarilor de reparatii capitale, extindere si etajare locuinta existenta, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 4154 din 29.11.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 12398 din 06.02.2018 prin care BREZULEANU CONSTANTIN și BREZULEANU IONELA SIMONA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, SOSEAUA ALBINET, NR. 25, NUMAR CADASTRAL 130265 intocmit in vederea realizarii lucrarilor de reparatii capitale, extindere si etajare locuinta existenta, persoane fizice ;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 794 din 27.09.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 05.06.2018.

Avand in vedere avizul unic nr. 9 din 26.07.2018;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 110 din 23.08.2018 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 84130 din 21.08.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA ALBINET, NR. 25, NUMAR CADASTRAL 130265 Intocmit in vederea realizarii lucrarilor de reparatii capitale, extindere si etajare locuinta existenta, persoane fizice.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 496,00 mp (teren) C1 in suprafata de 67 mp (C2, C3 fara autorizatie de construire), detinut de BREZULEANU CONSTANTIN si BREZULEANU IONELA SIMONA conform: contract de vanzare cumparare nr. 1807/2016;

INDICATORI URBANISTICI:

• H max = 6,00 m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime P+1E+M;

• POT max = 30 %;

• CUT max = 0,9 mp.ADC/mp.teren;

  • -     retras față de aliniament cu minim 3,00 metri (7,60m din axul sos. Albinet);

  • -     în fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de parcare.

  • -      Constructiile noi se vor amplasa fata de limitele laterale la 2,00 m respectiv 3,00 m

  • -     fata de limita posterioara se va amplasa la o distanta de 3,00 m;

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru reparatii capitale, extindere si etajare locuinta existenta, persoane fizice.

Art.4 In conformitate cu plansa U4 (situatia juridica a terenurilor) terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al Municipiului Iasi cu acordul proprietarilor.

Art.5. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor domnul BREZULEANU CONSTANTIN și doamna BREZULEANU IONELA SIMONA si Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții;

(2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Florin Adrian Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Nr.

Prezenți

18

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

3

386 din 31 august 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 386 din 31 august 2018