Hotărârea nr. 387/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA LT. IONESCU NR. 9 - 9A,NUMAR CADASTRAL 153725,întocmit în vederea construirii unei locuinte unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate privată,persoane fiziceMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, STRADA LT. IONESCU NR. 9 - 9A, NUMAR CADASTRAL 153725, întocmit în vederea construirii unei locuinte unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate privată, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 4324 din 30.12.2016 eliberat de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 7256 din 23.01.2018 si cererea nr. 55776 din 31.05.2018 prin care domnul TUDURAN ANDREI si doamna TUDURAN ALINA ȘTEFANA, solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA LT. IONESCU, NR. 9 - 9A, NUMAR CADASTRAL 153725, întocmit în vederea construirii unei locuinte unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate privată, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 636 din 20.02.2017;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 05.06.2018 ;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 89 din 06.06.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 83252 din 19.08.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, STRADA LT. IONESCU NR. 9 - 9A, NUMAR CADASTRAL 153725, întocmit în vederea construirii unei locuinte unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate privată, persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 358,00 mp (din acte) si 370,00 mp (masurat), detinut de domnul TUDURAN ANDREI si doamna TUDURAN ALINA STEFANA, conform contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat nr. 1391/28.07.2016.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. : UTR LV - locuinte individuale in zona de versanți.

Regimul de aliniere principal este la distanta de 18,0 m fata de limita de proprietate propusa dinspre calea de acces si 22,50 m fata de axul străzii;

Regimul de aliniere lateral este de 2,0 m (vest) si de 1,0 m (est) fata de limita de proprietate;

Regimul de aliniere posterior este de 3,0 m fata de limita de proprietate; Indicatorii urbanistici:

• Procent de Ocupare a Terenului - 37%;

• Coeficient de Utilizare a Terenului - 0,36mp/ADC;

• Regim de înălțime: maxim P+E(retras) , Hmax. = 6 m la masurata de la CTN la cornisa;

Anexa planșa de reglementări urbanistice U03 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art. 3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta unifamiliara.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor domnul TUDURAN ANDREI si doamna TUDURAN ALINA STEFANA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETAR

Consilier local,                           Denisa Liliana lonașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Nr.

Prezenți

19

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

4

387 din 31 august 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 387 din 31 august 2018