Hotărârea nr. 388/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA SPITAL PASCANU NR. 2 - 4,NUMERE CADASTRALE 159351 si 160300,întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privată,persoana juridica si persoana fizicaMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, STRADA SPITAL PASCANU NR. 2 - 4, NUMERE CADASTRALE 159351 si 160300, întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privată, persoana juridica si persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1931 din 15.06.2017 eliberat de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 46259 din 08.05.2018 prin care SC ANTREPRIZA IDEAL CASA S.R.L. si MORUZZI ANNE MARIE THERESA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA SPITAL PASCANU NR. 2 - 4, NUMERE CADASTRALE 159351 si 160300, întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privată, persoana juridica si persoana fizica ;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 841 din 12.04.2018;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 09.07.2018 si din data 18.07.2018;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 101 din 11.07.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 76203 din 25.07.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADA SPITAL PASCANU NR. 2 - 4, NUMERE CADASTRALE 159351 si 160300, întocmit în vederea construirii construirii de locuinte colective pe teren proprietate privată, persoana juridica.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 10425 mp, detinut de SC ANTREPRIZA IDEAL CASA SRL si MORUZZI ANNE MARIE THERESA, conform contractului de vanzare cumparare nr. 508/08.03.2018 si actului de alipire nr. 967 din 23.05.2018 (St = 7015 mp din acte si masurat 6895 mp) si actului notarial nr.113/17.01.2018 (St = 3410 mp).

Prevederi P.U.Z. / R.L.U.: UTR - LA1 - locuințe colective medii si mari in ansambluri noi cu D+P+4E+5R niveluri;

LA2 - echipamente publice aferente ansamblurilor noi cu P+1E niveluri;

Indicatori urbanistici:

UTR1: POT maxim = 30 %, CUT maxim = 1,4 mp. ADC/mp.teren, regim de înălțime de maxim D+P+4E+5R, înălțime maximă la atic de 22,00 m la streasina / atic măsurată de la cota cea mai înaltă a terenului natural (CTN) în aria construibilă.

UTR2: POT maxim = 30 %, CUT maxim = 1,4 mp. ADC/mp.teren, regim de înălțime de maxim P+1E, înălțime maximă la atic de 7,00 m la streasina / atic măsurată de la cota cea mai înaltă a terenului natural (CTN) în aria construibilă.

Regimul frontal de aliniere va fi de minim 4,0 m fata de limita de proprietate;

Regimul lateral va fi de minim 4,0 m fata de limita de proprietate;

Regimul posterior de aliniere va fi de minim 2,0 m;

Acesul auto si pietonal se realizeaza din strada Spital Pascanu si strada Zorilor.

Parcarile dimensionate conform HCL 425/2007 vor fi amenajate in demisolul si parterul cladirilor propuse (57 locuri) si in incinta proprietatii (98 locuri) iar pentru vizitatorii Gradinitei Penilla (UTR 2) sunt amenajate 24 de parcari in centru de cartier - domeniul public conform conditiilor din avizul de oportunitate nr. 841/12.04.2018.

Anexa 03 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor SC ANTREPRIZA IDEAL CASA SRL si doamnei MORUZZI ANNE MARIE THERESA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Florin Adrian Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Nr.

Prezenți

19

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

4

388 din 31 august 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 388 din 31 august 2018