Hotărârea nr. 389/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată,IASI,STRADA IANCU BACALU NR. 31A,NUMAR CADASTRAL 136291,întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinţe colective,pe teren proprietate privata,persoana fizicaMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată IASI, STRADA IANCU BACALU NR. 31A, NUMAR CADASTRAL 136291 întocmit în vederea construirii unui imobil de locuințe colective, pe teren proprietate privata, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1802 din 31.05.2016 si certificatul de urbanism nr. 2163 din 25.06.2018;

Având în vedere cererea nr. 105649 din 28.11.2014 si cererea nr. 81537 din 18.08.2017 prin care domnul NORI GEORGE RICARDO solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată - Iași, STRADA IANCU BACALU NR. 31A, NUMAR CADASTRAL 136291;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 249 din 20.11.2014 ;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 13.10.2017;

Având in vedere avizul emis de Consiliul Judetean nr. 117/PUZ-CP/2017;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr.13 din 18.01.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.122031 din 07.12.2017 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată-Iași, STRADA IANCU BACALU, NR. 31A, NUMAR CADASTRAL 136291, întocmit în vederea construirii unui imobil de locuințe colective, pe teren proprietate privata, persoana fizica.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 609,0 mp detinut de domnul Nori George Ricardo conform certificatului de mostenitor nr. 1254/17.12.1989.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U.:

UTILIZĂRI PERMISE:

• Locuințe individuale si colective;

UTILIZĂRI INTERZISE

 • -      activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • -      construcții provizorii de orice natură;

 • -      depozitare en gros;

depozitarea pentru vânzare a unor cantități de substanțe inflamabile

sau toxice;

 • -      activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • -      depozitări de materiale refolosibile:

 • -      platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • -      staționarea și gararea autovehicolelor în construcții multietajate;

 • -      lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • -      orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

 • -      regimul de aliniere principal este la distanța de minim 3,50 m față de limita de proprietate și la minim 10,00 m față de axul străzii Iancu Bacalu la nivelul parterului si la distanta de minim 8,0 m la nivelul etajelor ;

 • -      retragerile laterale sunt la distanța de minim 2,00 m față de drumul privat si 5,70 m fata de teren proprietate Virlan Lucian;

 • -      retragerea posterioară este la distanța de minim 4,50 m față de limita de proprietate;

ÎNALȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

H max = 10,0 m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime P+3E;

PROCENT MAXIM ADMISIBIL DE UTILIZARE A TERENULUI (POT)

o Procentul de Ocupare a Terenului va fi: = 45%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

o Coeficientul de Utilizare a Terenului va fi : = 1,80 mp. ADC/mp.teren.

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului domnul NORI GEORGE RICARDO si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Florin Adrian Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Nr.

Prezenți

18

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

3

389 din 31 august 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 389 din 31 august 2018