Hotărârea nr. 390/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAȘI,ZONA GALATA,NUMĂR CADASTRAL 156999,întocmit în vederea construirii unei locuințe colective cu spațiu comercial la parter pe teren proprietate,persoane fiziceMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAȘI, ZONA GALATA, NUMĂR CADASTRAL 156999, întocmit în vederea construirii unei locuințe colective cu spațiu comercial la parter pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 28833 din 27.08.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 112078 din 09.11.2017 prin care domnul GUZGA GELU și doamna GUZGA MARICELA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iași, ZONA GALATA, NUMĂR CADASTRAL 156999, întocmit în vederea construirii unei locuințe colective cu spațiu comercial la parter pe teren proprietate;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 25.01.2018 si din data de 18.07.2018;

Având în vedere avizul arhitectului sef nr.46 din 09.03.2018 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 27059 din 16.03.2018 întocmită de Direcția Arhitectură și Urbanism - Birou Dezvoltare Urbană și Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Iași, ZONA GALATA, NUMĂR CADASTRAL 156999, întocmit în vederea construirii unei locuințe colective cu spațiu comercial la parter pe teren proprietate.

Suprafața terenului studiat prin P.U.D. este de 1.794,00 mp, deținut de domnul GUZGA GELU și doamna GUZGA MARICELA conform actului de alipire nr. 1209 din 19.05.2017.

Prevederi P.U.D. / R.L.U.:

UTR LB - locuințe semi colective și colective mici, dispuse pe aliniament, în regim de construire discontinuu;

UTR P2 - spații plantate pentru protecție față de infrastructura tehnică.

INDICATORI URBANISTICI:

H max = 12,00 m măsurată de la CTN pana la streașină/ atic, regim de înălțime D+P+3;

POT max = 40%; CUT max = 0,80 mp.ADC/mp.teren;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT - retragere fata de aliniament minim 29,00 m din axul soselei Voinesti si 19,00m fata de limita de proprietate;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE si POSTERIOARE

-minim 4,00 fata de limita laterala est catre stada Alecu Donici (7,50 din axul stazii);

-minim 4,40 m fata de limita laterala vest catre stradela Vionesti (7,60 m din axul stradelei);

-minim 5,00 fata de limita posterioara;

Anexa 2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizările și devierele rețelelor tehnico edilitare necesare funcționării investiției de bază, acolo unde este cazul, se vor executa anterior începerii lucrărilor autorizate pentru construire locuință colectivă cu spațiu comercial la parter

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor domnul GUZGA GELU și doamna GUZGA MARICELA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Florin Adrian Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Nr.

Prezenți

18

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

3

390 din 31 august 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 390 din 31 august 2018