Hotărârea nr. 391/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu,IASI,STRADA FRIEDERICK,NR. 13,NUMAR CADASTRAL 129624,întocmit în vederea construirii unei locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate,persoana fizicaMunicipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA FRIEDERICK, NR. 13, NUMAR CADASTRAL 129624, întocmit în vederea construirii unei locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1176 din 25.04.2017 (valabilitate 25.04.2019) eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 63494 din 20.06.2018 prin care UNGUREANU VASILICA CRISTINEL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iași, STRADA FRIEDERICK , NR. 13, NUMAR CADASTRAL 129624, întocmit în vederea construirii unei locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 14.08.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 108 din 23.08.2018 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 83721 din 20.08.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA FRIEDERICK, NR. 13, NUMAR CADASTRAL 129624, întocmit în vederea construirii unei locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUD este de 309,85 mp, conform contract translativ de drept de proprietate cu obligatia de a face si clauza suspensiva nr. 101 din 11.06.2018, contract de constituire drept de superficie nr. 1023 din 06.03.2018, contract de vanzare cumparare nr. 946 din 22.06.2017.

INDICATORI URBANISTICI:

  • •     H max = 9,00 m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime P+2E;

  • •    POT max = 30 %;

  • •     CUT max = 0,9 mp.ADC/mp.teren;

La nord - est - strada Friederick, minim 4,00 m fata de limita de proprietate - conform PUG, nu se modifica;

La nord-vest - drum de servitute DS 3553, minim 4,00 m fata de limita de proprietate- conform PUG, nu se modifica;

REGIM DE ALINIERE LATERAL: minim 1,00 m fata de limita de proprietate sud - estica;

REGIM DE ALINIERE POSTERIOR: minim 1,00 m fata de limita de proprietate; pe aceasta latura se afla o constructie cu functiunea de locuinta individuala P+1+M si o anexa Parter, care are catre aceasta latura un calcan.

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru: construire locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului domnul UNGUREANU VASILICA CRISTINEL. si Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții;

(2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETAR

Consilier local,                           Denisa Liliana lonașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Nr.

Prezenți

18

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

3

391 din 31 august 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 391 din 31 august 2018