Hotărârea nr. 392/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA TREI FANTANI NR. 6A,NUMAR CADASTRAL 124205,întocmit pentru « Modificare alinieri laterale si suprafata edificabila,cu mentinerea POT si CUT stabilite prin PUZ aprobat cu H.C.L. nr. 111/31.03.2015 pe teren proprietate privată,persoana juridica»Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA TREI FANTANI NR. 6A, NUMAR CADASTRAL 124205 întocmit pentru « Modificare alinieri laterale si suprafata edificabila, cu mentinerea POT si CUT stabilite prin PUZ aprobat cu H.C.L. nr. 111/31.03.2015 pe teren proprietate privată, persoana juridica»

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr.1443 din 17.05.2017eliberat de Primăria municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 125081 din 15.12.2017 prin care SC BUCIUM TOURS SRL - prin domnul PANAITE DANIEL- NECULAI solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi STRADA TREI FANTANI, NR. 6A, NUMAR CADASTRAL 124205, întocmit pentru «Modificare alinieri laterale si suprafata edificabila, cu mentinerea POT si CUT stabilite prin PUZ aprobat cu H.C.L. nr. 111/31.03.2015 pe teren proprietate privată, persoana juridica»;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 20.04.2018;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr.100 din 11.07.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 83250 din 19.08.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, STRADA TREI FANTANI, NR. 6A, NUMAR CADASTRAL 124205, întocmit pentru «Modificare alinieri laterale si suprafata edificabila, cu mentinerea POT si CUT stabilite prin PUZ aprobat cu H.C.L. nr. 111/31.03.2015 pe teren proprietate privată, persoana juridica».

Suprafata terenului studiat prin PUD este de 26617 mp (fost N.C. 124205) detinut in baza contractului de vanzare nr. 898/15.02.2017, contractului de vanzare nr. 274611.04.2016, actului de dezmembrare nr. 898/2017, actului de dezmembrare nr. 2963/2017, actului de dezmembrare nr. 885/2018, actului de dezmembrare nr. 2915/2018 si actului de dezmembrare nr. 3682/201.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U.: UTR CM1 - zona mixta

Terenul este situat în intravilanul municipiului Iași, conform PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 111/31.03.2015, are destinația stabilită prin documentația de urbanism: zona pentru locuințe colective și servicii pe teren proprietate și are indicatorii urbanistice:

 • • Procent de Ocupare a Terenului POT - 40% (nemodificat);

 • • Coeficient de Utilizare a Terenului CUT - 2,00mp/ADC (nemodificat);

 • • Regim de înălțime: maxim S+P+5E , Hmax = 17,50m (nemodificat);

Imobilul se află parțial în zona de protecție P5 - culoar de protecție față de infrastructura tehnică - linii de înaltă tensiune.

Aliniere stradală:

 • • Construcțiile propuse se vor amplasa conform PUZ aprobat cu H.C.L. 111/31.03.2015 la minim 31,80 (în partea de vest) - 40,20 (în partea de est) din axul străzii Trei Fântâni, aliniere ce coincide cu limita zonei de protecție față de LEA de înaltă tensiune. Alinieri laterale;

 • • Construcțiile propuse se vor amplasa la minim 12,50m față de limita de proprietate din partea de sud - vest;

 • • Construcțiile propuse se vor amplasa la minim 5,00m față de limita de proprietate din partea de nord - est. Aliniere posterioară;

 • • Construcțiile propuse se vor amplasa la minim 5,00m față de limita de proprietate din partea de sud - est;

Distanțele construcției propuse față de construcțiile învecinate.

Construcțiile propuse se vor amplasa la minim:

 • •  7,80 m față de construcția din partea de sud - est a proprietății, de pe proprietatea SC Gimarom Invest SRL;

 • • 12,50 m față de construcția din partea de sud - vest, de pe proprietatea SC MTC SRL;

 • • 53,00 m față de construcția cu funcțiune de clădire administrativă din partea de nord - vest;

 • • 400,00 m față de construcțiile din partea de nord - est;

Inaltimea construcțiilor:

 • • Înălțimea la streașină sau atic, a clădiriilor va fi cea prevazută prin planul de regulament, maxim 17,50 m la streașină sau atic, așa cum a fost prevazut prin PUZ aprobat cu H.C.L. 111/31.03.2015;

• În culoarele rezervate rețelelor electrice, înălțimea se subordonează normelor specifice.

Anexa 2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuințe colective.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi; beneficiarului SC BUCIUM TOURS SRL - prin domnul PANAITE DANIEL-NECULAI si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETAR

Consilier local,                           Denisa Liliana lonașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Nr.

Prezenți

18

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

3

392 din 31 august 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 392 din 31 august 2018