Hotărârea nr. 396/2018

HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Paul Corneliu Boișteanu,in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului IaşiMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului Paul Corneliu Boișteanu, in funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 septembrie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vederea propunerea formulată și adoptată în plenul ședinței privind alegerea în funcția de președinte de ședintă, a domnului consilier Paul Corneliu Boișteanu, consemnată si in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 393/2002 privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art . 35 și art. 40 alin. (1), precum și celelalte prevederi ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se alege în funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iasi domnul consilier Paul Corneliu Boișteanu care va conduce lucrările ședințelor și va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Septembrie 2018.

Art.2. (1) Biroul Secretariat Consiliul Local - Arhivă va comunica copie a prezentei hotarari persoanei nominalizate la art.1, Primarului Municipiului Iasi și Instituției Prefectului județului Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Tautu Iuliana Daniela Contrasemneaza pentru legalitate,

Consilier local, Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Boca Adrian Florin Consilier local,

Crucianu Bogdan Teodor Consilier local,

Nr.396 din 28 Septembrie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

8

2 / 2 la H.C.L. nr. 396 din 28 Septembrie 2018