Hotărârea nr. 399/2018

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,domnului Dorel VișanMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Dorel Vișan

9

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Septembrie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 95885/24.09.2018 ;

Având în vedere Laudatio anexat (Adresa nr. 95875/24.09.2018) din partea domnului Daniel Corbu pentru oferirea titlului de cetățean de onoare domnului Dorel Vișan

Având în vedere Adresa nr. 95877/24.09.2018 din partea domnului Mircea Radu Iacoban pentru oferirea titlului de cetățean de onoare domnului Dorel Vișan ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acordă Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași, domnului Dorel Vișan.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Relații Internaționale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Relații Internaționale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Paul Corneliu Boișteanu

9


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 399 din 28 Septembrie 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 399 din 28 Septembrie 2018