Hotărârea nr. 401/2018

HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2017Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind redistribuirea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.09.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 96588/25.09.2018 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 65/19.02.2018 privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația

publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă redistribuirea excedentului Municipiului Iasi pe anul 2017, dupa cum urmeaza:

Mii lei

Denumire obiectiv

Influente

65.02.71 Invatamant

Reparatii capitale gradinita pp nr 15 (Scoala BP Hasdeu)

-24,40

Echipament de supraveghere (Scoala BP Hasdeu)

+24,40

Proiecte, taxe, avize pentru reabilitari termice si extinderi aferente unitatilor preuniversitare de stat inclusiv scoli tehnice

+88,00

Reabilitarea si modernizarea gradinitei cu program prelungit nr. 25 Iasi

+50,00

66.02.71 Sanatate

Reabilitare si modernizare sectie ATI si Bloc operator pentru

Sectia Transplant, Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon“

-1.739,60

Laser chirurgical Spitalul Clinic de Recuperare

+251,00

Microscop operator Spitalul Clinic de Recuperare

+1.355,00

Sistem videoendoscopic Spitalul Clinic de Recuperare

+144,00

Statie de lucru cu monitor Spitalul Clinic de Recuperare

+5,28

RK etaj 3, 4, 5 corp D Spitalul Clinic de Recuperare

-8,88

Lucrari aferente taxei de racordare "Alimentare cu energie electrica a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi, strada Pantelimon Halipa, nr. 14, jud Iasi - asigurare spor putere

-6,80

67.02.71 Cultura, recreere si religie

Achizitii tabela marcaj

-107,00

Centrul de educare sportiva pentru persoane defavorizate din zona Cicoarei

+50,00

70.02.71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

Construire locuinte pentru tineri zona Gradinari

-200,00

81.02.71 Combustibili si energie

Cofinanțare obiective de investiții prin Programul de Termoficare 2006-2020 caldură și confort

+2.104,00

84.02.71 Transporturi, din care:

Modernizare străzi contracte în derulare șos Bîrnova,str. Smîrdan, bd. Primăverii, str. I.C Constantinescu, str.P.Vancea, str. Moșu, str. Ogorului, str. Cazărmilor, str.Iancu Bacalu, str.Sf. Andrei, str. Tănăsescu, fundac Bucium, fundac Păun, fundac Socola, str. Ralet, str. Pallady, str.M. Kogălniceanu

-3.000,00

Modernizare străzi contracte noi al.T. Neculai, al. și str. Strugurilor, șos T.Neculai, șos Iași-Voinești, str. Viticultori, str. Transilvaniei, str. Olteniei, str. Bucovinei, str. Semănătorului, supralărgire T. Vladimirescu,alte străzi din Municipiul Iași cu indicatori tehnică economici aprobați

-5.000,00

Proiectare și execuție construire bandă suplimentară de circulație pentru direcția Arcu-Păcurari adiacent Pasaj Octav Băncilă

-605,00

Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială a Municipiului Iași

+7.000,00

Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere

-530,00

Extinderea si dotarea depourilor din Municipiul Iasi - Depoul Dacia

+50,00

Modernizarea statiilor de transport public ca puncte Intermodale - proiectare

+100,00

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice a Judetului Iasi; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Buget din cadrul Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directia Generala Tehnica si Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              Contrasemnează pentru

legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                  Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 401 din 28 septembrie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

17

Împotrivă

7

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 401 din 28 septembrie 2018