Hotărârea nr. 402/2018

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2018Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.09.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentele inregistrate sub nr. 98003/27.09.2018, 98100/27.09.2018 si 98138/27.09.2018 formulate, aprobate si consemnate in procesul -verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având in vedere referatul de specialitate nr. 96760/25.09.2018 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având in vedere Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având in vedere Legea nr. 2/2018 - privind bugetul de stat pentru anul 2018;

Având in vedere Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată;

Având in vedere Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2018 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;

Având in vedere Hotărârea Guvernului nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 20172023 pentru anul școlar 2018 - 2019, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;

Având in vedere Adresele nr 4212/17.09.2018 si nr 4215/18.09.2018 comunicate de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi privind suplimentarea bugetului local;

Având in vedere Adresa nr. 27765/21.09.2018 comunicata de Consiliul Judetean Iasi privind suplimentarea sumelor alocate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor destinate finantarii Programului pentru scoli al Romaniei;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2018, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de functionare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.2.1 (Lista obiectivelor de investitii pe anul 2018 - activitate proprie), Anexei nr. 1.2.2 (Lista obiectivelor de investitii - invatamant), Anexei nr. 1.2.3 (Lista obiectivelor de investitii - spitale) si Anexei nr. 1.3 (Detalierea cheltuielilor bugetului local pe ordonatori de credite pe anul 2018), după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local astfel:

  • •  la venituri cu suma de

27.358,35 mii lei

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit

11.02.01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare

39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

  • •  la cheltuieli cu suma de

lei

51.02.20 Autoritati publice si actiuni externe - bunuri si servicii

54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri si servicii

65.02.20 Invatamant - bunuri si servicii

65.02.57 Invatamant - asistenta sociala

66.02.51 Sanatate - transferuri intre unitati ale administratiei publice

67.02.20 Cultură, recreere și religie - bunuri si servicii

67.02.51 Cultură, recreere și religie - transferuri intre unitati ale administratiei publice

68.02.20 Asigurari si asistenta sociala - bunuri si servicii

70.02.20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - bunuri si servicii

74.02.20 Protectia mediului - bunuri si servicii

84.02.20 Transporturi - bunuri si servicii

84.02.40 Transporturi - subventii

+

+ 18.817,00 mii lei

+ 3.389,29 mii lei

+ 111,06 mii lei

+ 4.591,00 mii lei

+ 1.150,59 mii lei - 1.150,59 mii lei

+ 450,00 mii lei

+ 27.358,35 mii

+ 800,00 mii lei

+ 876,00 mii lei

+ 889,00 mii lei + 3.500,35 mii lei

+ 300,00 mii lei + 5.700,00 mii lei

+ 400,00 mii lei

+ 43,00 mii lei + 2.850,00 mii lei + 3.000,00 mii lei + 4.000,00 mii lei + 5.000,00 mii lei


1.2. Se aprobă virări de credite de la un capitol la clasificației bugetare, astfel:

alt capitol al

51.02.71 Autoritati publice si actiuni externe - cheltuieli de capital

67.02.71 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de capital

70.02.71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - cheltuieli de capital

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

65.02.71 Invatamant - cheltuieli de capital

67.02.58 Cultură, recreere și religie - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

  • - 771,35 mii lei

  • - 625,00 mii lei

  • - 411,00 mii lei

  • - 604,50 mii lei

+ 1.000,59 mii lei

+ 460,00 mii lei

+ 300,00 mii lei

68.02.71 Asigurari si asistenta sociala - cheltuieli de capital

74.02.71 Protectia mediului - cheltuieli de capital

81.02.71 Combustibili si energie - cheltuieli de capital

87.02.71 Alte actiuni economice - cheltuieli de capital

+ 60,00 mii lei + 150,00 mii lei + 426,26 mii lei

+ 15,00 mii lei

1.3 Se aloca din fondul de rezerva a Municipiului Iasi, astfel:

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

70.02.20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - bunuri si servicii

- 1.000,59 mii lei

+ 1.000,59 mii lei

Art. 2. Se suplimentează bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 700,00 mii lei, conform Anexei nr. 3 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr. 3.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr. 3.2 (Secțiunea de dezvoltare) și Anexei nr. 3.3 (Detalierea cheltuielilor bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe ordonatori de credite pe anul 2018), astfel:

  • •  la venituri în sumă de    + 700,00 mii lei

  • •  la cheltuieli în sumă de + 700,00 mii lei

Art. 3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2018), Anexei nr. 5 (Sinteza finantării programelor) si Anexei nr. 5.1 (Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare).

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale și Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                  Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 402 din 28 septembrie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

17

Împotrivă

7

Abțineri

0

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2018

BUGET

PROPUS

****** 00.01 TOTAL VENITURI

568 036.63

27 358.35

595 394.98

****** 48.02 VENITURI PROPRII

377 857.08

19 267.00

397 124.08

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

447 048.14

26 908.35

473 956.49

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

401 949.54

26 908.35

428 857.89

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

210 571.90

18 817.00

229 388.90

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

210 571.90

18 817.00

229 388.90

03.02     Impozit pe venit

3 627.90

0.00

3 627.90

03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob pat pub

3 627.90

0.00

3 627.90

* 04.02     Cote defalcate din imp.ven

206 944.00

18 817.00

225 761.00

04.02.01 Cota defalc imp.venit

204 795.00

18 817.00

223 612.00

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

2 149.00

0.00

2 149.00

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

87 822.44

0.00

87 822.44

07.02      Impozite si taxe pe proprietate

87 822.44

0.00

87 822.44

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

69 617.53

0.00

69 617.53

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

16 899.06

0.00

16 899.06

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

52 718.47

0.00

52 718.47

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

11 904.99

0.00

11 904.99

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

5 568.68

0.00

5 568.68

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

6 200.89

0.00

6 200.89

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

135.42

0.00

135.42

07.02.03    Taxe judic timbru si alte taxede timbru

6 299.92

0.00

6 299.92

*   00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

98 591.00

8 091.35

106 682.35

11.02     Sume defalcate din TVA

73 629.55

8 091.35

81 720.90

11.02.01 Sume defalcate din TVA pt finantarea chelt descentraliz

ate la nivelulu0l.j0u0d

etelor 3 389.29

3 389.29

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipiu

63 190.55

111.06

63 301.61

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

0.00

4 591.00

4 591.00

11.02.09 Sume defalcate din TVA pt invatamant particular

10 439.00

0.00

10 439.00

15.02 Taxe pt servicii specifice

1 177.26

0.00

1 177.26

15.02.01 Impozit pe spectacol

44.74

0.00

44.74

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

1 132.52

0.00

1 132.52

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act

23 784.19

0.00

23 784.19

16.02.02 Impozit pe mijloace de transport

18 059.52

0.00

18 059.52

16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice

11 434.38

0.00

11 434.38

16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice

6 625.14

0.00

6 625.14

16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct

720.56

0.00

720.56

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunurilor

5 004.11

0.00

5 004.11

*   00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

4 964.20

0.00

4 964.20

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

4 964.20

0.00

4 964.20

18.02.50 Alte impozite si taxe

4 964.20

0.00

4 964.20

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

45 098.60

0.00

45 098.60

*   00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

20 947.79

0.00

20 947.79

30.02 Venituri din proprietate

20 947.79

0.00

20 947.79

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

16 023.61

0.00

16 023.61

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri

16 023.61

0.00

16 023.61

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2018

BUGET

PROPUS

30.02.08 Venituri din dividende

2 443.53

0.00

2 443.53

30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori

2 443.53

0.00

2 443.53

30.02.50 Alte venituri din proprietate

2 480.65

0.00

2 480.65

*   00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

24 150.81

0.00

24 150.81

33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati

425.09

0.00

425.09

33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc.

18.00

0.00

18.00

33.02.28 Ven recup. imputatii

0.00

0.00

0.00

33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit

407.09

0.00

407.09

34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise

610.01

0.00

610.01

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

0.00

0.00

0.00

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise

610.01

0.00

610.01

35.02 Amenzi, penalitati si confiscari

14 376.23

0.00

14 376.23

35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

14 373.91

0.00

14 373.91

35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg

14 373.91

0.00

14 373.91

35.02.02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarzie

re a declarati2e.i3d2e

impozite si 0ta.0x0e

2.32

36.02 Diverse venituri

8 722.94

0.00

8 722.94

36.02.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

319.02

0.00

319.02

36.02.06 Taxe speciale

4 346.45

0.00

4 346.45

36.02.31 Contrib. asoc.propriet pt lucrari de reabil. termica

13.00

0.00

13.00

36.02.50 Alte venituri

4 044.47

0.00

4 044.47

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

16.54

0.00

16.54

37.02.01 Donatii si sponsorizari

16.54

0.00

16.54

37.02.03 Varsaminte SF pt SD a BL

-26 950.00

1 150.59

-25 799.41

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

26 950.00

-1 150.59

25 799.41

*   00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

4 455.03

450.00

4 905.03

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri

4 455.03

450.00

4 905.03

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale ins publ

24.89

0.00

24.89

39.02.03 Venituri din vanz locuintelor const fd statului

611.66

0.00

611.66

39.02.07 Venituri din vanz unor bun apart dom.privat al stat

3 818.48

450.00

4 268.48

* 00.16 III. OPERATIUNI FINANCIARE

0.00

0.00

0.00

*   00.17 IV. SUBVENTII

51 338.36

0.00

51 338.36

*   00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

51 338.36

0.00

51 338.36

42.02 Subventii de la bugetul de stat

51 338.36

0.00

51 338.36

42.02.01 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de term

oficare 7 280.00

0.00

7 280.00

42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire

174.00

0.00

174.00

42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății

198.02

0.00

198.02

42.02.51 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national

6 199.00

0.00

6 199.00

42.02.51.01 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

509.00

0.00

509.00

42.02.51.02 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

5 690.00

0.00

5 690.00

42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ

16 714.75

0.00

16 714.75

42.02.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

20 772.59

0.00

20 772.59

48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantariaferente cadrului financiar 2014-2020

65 195.10

0.00

65 195.10

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2018

BUGET

PROPUS

48.02.01 Fd European de Dezv Regionala

64 853.37

0.00

64 853.37

48.02.01.01 Sume plati an curent

54 684.27

0.00

54 684.27

48.02.01.02 Sume plt an anterior

2 853.70

0.00

2 853.70

48.02.01.03 Prefinantare

7 315.40

0.00

7 315.40

48.02.02 Fondul Social European

341.73

0.00

341.73

48.02.02.01 Sume plati an curent

124.37

0.00

124.37

48.02.02.03 Prefinantari

217.36

0.00

217.36

*** 49 TOTAL CHELTUIELI

631 209.70

27 358.35

658 568.05

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

92 411.53

904.65

93 316.18

*    51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

68 821.64

28.65

68 850.29

10 Cheltuieli de personal

55 214.00

0.00

55 214.00

20 Bunuri si servicii

7 050.00

800.00

7 850.00

55 Alte transferuri

81.13

0.00

81.13

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

26.88

0.00

26.88

59 Alte cheltuieli

547.20

0.00

547.20

71 Active nefinanciare

4 994.43

-771.35

4 223.08

81 Rambursari de credite

908.00

0.00

908.00

*    54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

14 323.89

876.00

15 199.89

20 Bunuri si servicii

5 900.00

876.00

6 776.00

50 Fond de rezerva

1 311.00

0.00

1 311.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

6 770.43

0.00

6 770.43

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

342.46

0.00

342.46

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi - din care titlurile:

9 266.00

0.00

9 266.00

20 Bunuri si servicii

315.00

0.00

315.00

30 Dobanzi

8 951.00

0.00

8 951.00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

31 977.79

0.00

31 977.79

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care titlurile:

31 977.79

0.00

31 977.79

20 Bunuri si servicii

85.00

0.00

85.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

31 892.79

0.00

31 892.79

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

220 548.96

11 027.35

231 576.31

*    65.02 Invatamant - din care titlurile:

56 128.56

4 849.35

60 977.91

20 Bunuri si servicii

28 222.24

889.00

29 111.24

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

225.00

0.00

225.00

55 Alte transferuri

10 459.16

0.00

10 459.16

57 Asistenta sociala

1 942.44

3 500.35

5 442.79

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

106.72

0.00

106.72

59 Alte cheltuieli

1 000.00

0.00

1 000.00

71 Active nefinanciare

14 173.00

460.00

14 633.00

*    66.02 Sanatate - din care titlurile:

23 955.30

300.00

24 255.30

10 Cheltuieli de personal

16 712.77

0.00

16 712.77

20 Bunuri si servicii

200.00

0.00

200.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

4 725.73

300.00

5 025.73

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

1 761.80

0.00

1 761.80

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2018

BUGET

PROPUS

71 Active nefinanciare

555.00

0.00

555.00

*    67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

63 425.20

5 775.00

69 200.20

10 Cheltuieli de personal

2 078.19

0.00

2 078.19

20 Bunuri si servicii

20 069.14

5 700.00

25 769.14

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

5 987.20

400.00

6 387.20

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

11 005.16

300.00

11 305.16

59 Alte cheltuieli

6 429.40

0.00

6 429.40

71 Active nefinanciare

17 819.11

-625.00

17 194.11

81 Rambursari de credite

37.00

0.00

37.00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

77 039.90

103.00

77 142.90

10 Cheltuieli de personal

44 313.40

0.00

44 313.40

20 Bunuri si servicii

8 360.39

43.00

8 403.39

57 Asistenta sociala

20 660.93

0.00

20 660.93

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

117.88

0.00

117.88

59 Alte cheltuieli

2 408.10

0.00

2 408.10

71 Active nefinanciare

1 173.20

60.00

1 233.20

81 Rambursari de credite

6.00

0.00

6.00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

51 129.25

6 589.59

57 718.84

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titlurile:

35 650.85

3 439.59

39 090.44

20 Bunuri si servicii

20 004.00

3 850.59

23 854.59

71 Active nefinanciare

8 511.85

-411.00

8 100.85

81 Rambursari de credite

7 135.00

0.00

7 135.00

*    74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

15 478.40

3 150.00

18 628.40

20 Bunuri si servicii

14 514.00

3 000.00

17 514.00

71 Active nefinanciare

846.40

150.00

996.40

81 Rambursari de credite

118.00

0.00

118.00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

235 142.17

8 836.76

243 978.93

*   80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de munca -

din care titlurile:

509.72

0.00

509.72

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

339.72

0.00

339.72

71 Active nefinanciare

170.00

0.00

170.00

*    81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

94 821.75

426.26

95 248.01

20 Bunuri si servicii

640.00

0.00

640.00

40 Subventii

9 000.00

0.00

9 000.00

55 Alte transferuri

529.00

0.00

529.00

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

73 327.05

0.00

73 327.05

71 Active nefinanciare

10 730.70

426.26

11 156.96

81 Rambursari de credite

595.00

0.00

595.00

*    84.02 Transporturi - din care titlurile:

139 538.25

8 395.50

147 933.75

20 Bunuri si servicii

24 335.00

4 000.00

28 335.00

40 Subventii

50 700.00

5 000.00

55 700.00

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 20142020

200.00

0.00

200.00

71 Active nefinanciare

42 518.25

-604.50

41 913.75

81 Rambursari de credite

21 785.00

0.00

21 785.00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2018

BUGET

PROPUS

*    87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

272.45

15.00

287.45

20 Bunuri si servicii

208.00

0.00

208.00

71 Active nefinanciare

0.00

15.00

15.00

72 Active financiare

64.45

0.00

64.45

******* 99 DEFICIT (cod 49.02-11.01)

63 173.07

0.00

63 173.07

PRESEDINTE DE SEDINTA PAUL CORNELIU BOISTEANU

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1.1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE 2018

BUGET PROPUS

*****

* 00.01 TOTAL VENITURI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

437 680.91

28 058.94

465 739.85

*****

00.02 I. VENITURI CURENTE

420 085.14

28 058.94

448 144.08

****

00.03 A. VENITURI FISCALE

401 949.54

26 908.35

428 857.89

***

00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

210 571.90

18 817.00

229 388.90

**

00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS.FI

210 571.90

18 817.00

229 388.90

03.02 Impozit pe venit

3 627.90

0.00

3 627.90

03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob patrimoniu

3 627.90

0.00

3 627.90

*

04.02 Cote defalcate din imp.ven

206 944.00

18 817.00

225 761.00

04.02.01 Cota defalc imp.venit

204 795.00

18 817.00

223 612.00

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

2 149.00

0.00

2 149.00

*

00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

87 822.44

0.00

87 822.44

07.02     Impozite si taxe pe proprietate

87 822.44

0.00

87 822.44

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

69 617.53

0.00

69 617.53

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

16 899.06

0.00

16 899.06

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

52 718.47

0.00

52 718.47

07.02.02   Impozite si taxe pe teren

11 904.99

0.00

11 904.99

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

5 568.68

0.00

5 568.68

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

6 200.89

0.00

6 200.89

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

135.42

0.00

135.42

07.02.03    Taxe judic timbru si alte taxede timbru

6 299.92

0.00

6 299.92

*

00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

98 591.00

8 091.35

106 682.35

11.02     Sume defalcate din TVA

73 629.55

8 091.35

81 720.90

11.02.01 Sume defalcate din TVA pt finantarea chelt descentrali

zate la nivelulu0l. 0ju0d

etelor 3 389.29

3 389.29

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipii

63 190.55

111.06

63 301.61

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

0.00

4 591.00

4 591.00

11.02.09 Sume defalcate din TVA pt invatamant particular

10 439.00

0.00

10 439.00

15.02 Taxe pt servicii specifice

1 177.26

0.00

1 177.26

15.02.01 Impozit pe spectacol

44.74

0.00

44.74

15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice

1 132.52

0.00

1 132.52

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act

23 784.19

0.00

23 784.19

16.02.02 mpozit pe mijloace de transport

18 059.52

0.00

18 059.52

16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice

11 434.38

0.00

11 434.38

16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice

6 625.14

0.00

6 625.14

16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct

720.56

0.00

720.56

16.02.50 Alte taxe pt utilizarea bunurilor

5 004.11

0.00

5 004.11

*

00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

4 964.20

0.00

4 964.20

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

4 964.20

0.00

4 964.20

18.02.50 Alte impozite si taxe

4 964.20

0.00

4 964.20

**

00.12 C. VENITURI NEFISCALE

18 135.60

1 150.59

19 286.19

*

00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

20 947.79

0.00

20 947.79

30.02 Venituri din proprietate

20 947.79

0.00

20 947.79

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

16 023.61

0.00

16 023.61

DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE 2018

BUGET PROPUS

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri

16 023.61

0.00

16 023.61

30.02.08 Venituri din dividende

2 443.53

0.00

2 443.53

30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori

2 443.53

0.00

2 443.53

30.02.50 Alte venituri din proprietate

2 480.65

0.00

2 480.65

*   00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

-2 812.19

1 150.59

-1 661.60

33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati

425.09

0.00

425.09

33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc.

18.00

0.00

18.00

33.02.28 Ven recup. imputatii

0.00

0.00

0.00

33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit

407.09

0.00

407.09

34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise

610.01

0.00

610.01

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise

610.01

0.00

610.01

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

14 376.23

0.00

14 376.23

35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

14 373.91

0.00

14 373.91

35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg

14 373.91

0.00

14 373.91

35.02.02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarzi

ere a declarat2ie.3i2d

e impozite s0i.t0a0x

e        2.32

36.02 Diverse venituri

8 709.94

0.00

8 709.94

36.02.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

319.02

0.00

319.02

36.02.06 Taxe speciale

4 346.45

0.00

4 346.45

36.02.50 Alte venituri

4 044.47

0.00

4 044.47

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

-26 933.46

1 150.59

-25 782.87

37.02.01 Donatii si sponsorizari

16.54

0.00

16.54

37.02.03 Varsaminte din SF pt SD a bugetului local

-26 950.00

1 150.59

-25 799.41

*   00.17 IV. SUBVENTII (cod 00.18)

17 595.77

0.00

17 595.77

*   00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

17 595.77

0.00

17 595.77

42.02 Subventii de la bugetul stat

17 595.77

0.00

17 595.77

42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire

174.00

0.00

174.00

42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății

198.02

0.00

198.02

42.02.51.01 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

509.00

0.00

509.00

42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ

16 714.75

0.00

16 714.75

0.00

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

437 680.91

28 058.94

465 739.85

*** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

86 997.76

1 676.00

88 673.76

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

63 800.33

800.00

64 600.33

10 Cheltuieli de personal

55 214.00

0.00

55 214.00

20 Bunuri si servicii

7 050.00

800.00

7 850.00

55 Alte transferuri

81.13

0.00

81.13

59 Alte cheltuieli

547.20

0.00

547.20

81 Rambursari de credite

908.00

0.00

908.00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

13 931.43

876.00

14 807.43

20 Bunuri si servicii

5 900.00

876.00

6 776.00

50 Fond de rezerva

1 311.00

0.00

1 311.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

6 720.43

0.00

6 720.43

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi - din care titlurile:

9 266.00

0.00

9 266.00

20 Bunuri si servicii

315.00

0.00

315.00

30 Dobanzi

8 951.00

0.00

8 951.00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

31 405.79

0.00

31 405.79

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2018

BUGET

PROPUS

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

31 405.79

0.00

31 405.79

20 Bunuri si servicii

85.00

0.00

85.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

31 320.79

0.00

31 320.79

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

169 714.36

10 532.35

180 246.71

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

41 848.84

4 389.35

46 238.19

20 Bunuri si servicii

28 222.24

889.00

29 111.24

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

225.00

0.00

225.00

55 Alte transferuri

10 459.16

0.00

10 459.16

57 Asistenta sociala

1 942.44

3 500.35

5 442.79

59 Alte cheltuieli

1 000.00

0.00

1 000.00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

17 815.77

0.00

17 815.77

10 Cheltuieli de personal

16 712.77

0.00

16 712.77

20 Bunuri si servicii

200.00

0.00

200.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

903.00

0.00

903.00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

34 300.93

6 100.00

40 400.93

10 Cheltuieli de personal

2 078.19

0.00

2 078.19

20 Bunuri si servicii

20 069.14

5 700.00

25 769.14

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

5 687.20

400.00

6 087.20

59 Alte cheltuieli

6 429.40

0.00

6 429.40

81 Rambursari de credite

37.00

0.00

37.00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

75 748.82

43.00

75 791.82

10 Cheltuieli de personal

44 313.40

0.00

44 313.40

20 Bunuri si servicii

8 360.39

43.00

8 403.39

57 Asistenta sociala

20 660.93

0.00

20 660.93

59 Alte cheltuieli

2 408.10

0.00

2 408.10

81 Rambursari de credite

6.00

0.00

6.00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

41 771.00

6 850.59

48 621.59

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titlurile:

27 139.00

3 850.59

30 989.59

20 Bunuri si servicii

20 004.00

3 850.59

23 854.59

81 Rambursari de credite

7 135.00

0.00

7 135.00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

14 632.00

3 000.00

17 632.00

20 Bunuri si servicii

14 514.00

3 000.00

17 514.00

81 Rambursari de credite

118.00

0.00

118.00

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

10 764.00

0.00

10 764.00

20 Bunuri si servicii

640.00

0.00

640.00

40 Subventii

9 000.00

0.00

9 000.00

55 Alte transferuri

529.00

0.00

529.00

81 Rambursari de credite

595.00

0.00

595.00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

96 820.00

9 000.00

105 820.00

20 Bunuri si servicii

24 335.00

4 000.00

28 335.00

40 Subventii

50 700.00

5 000.00

55 700.00

81 Rambursari de credite

21 785.00

0.00

21 785.00

* 87 Alte actiuni ec - din care titlurile:

208.00

0.00

208.00

20 Bunuri si servicii

208.00

0.00

208.00

PRESEDINTE DE SEDINTA

PAUL CORNELIU BOISTEANU

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1.2


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE 2018

BUGET PROPUS

***** 00.01 TOTAL VENITURI SECTIUNE DEZVOLTARE

130 355.72

-700.59

129 655.13

*** 00.02 VENITURI CURENTE

26 963.00

-1 150.59

25 812.41

** 00.12 C VENITURI NEFISCALE

26 963.00

-1 150.59

25 812.41

* 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

26 963.00

-1 150.59

25 812.41

36.02.31 Contrib. asoc.propriet pt lucrari de reabil. termica

13.00

0.00

13.00

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

26 950.00

-1 150.59

25 799.41

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

26 950.00

-1 150.59

25 799.41

*  00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

4 455.03

450.00

4 905.03

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri

4 455.03

450.00

4 905.03

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale ins publ

24.89

0.00

24.89

39.02.03 Venituri din vanz locuintelor const fd statului

611.66

0.00

611.66

39.02.07 Venituri din vanz unor bun apart dom.privat al stat

3 818.48

450.00

4 268.48

** 00.17 IV SUBVENTII

33 742.59

0.00

33 742.59

*  00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

33 742.59

0.00

33 742.59

42.02 Subventii de la bugetul de stat

33 742.59

0.00

33 742.59

42.02.01 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficar

e      7 280.00

0.00

7 280.00

42.02.51 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national

5 690.00

0.00

5 690.00

42.02.51.02 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

5 690.00

0.00

5 690.00

42.02.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 20142020

20 772.59

0.00

20 772.59

48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantariaferente cadrului financiar 2014-2020

65 195.10

0.00

65 195.10

48.02.01 Fd European de Dezv Regionala

64 853.37

0.00

64 853.37

48.02.01.01 Sume plati an curent

54 684.27

0.00

54 684.27

48.02.01.02 Sume plt an anterior

2 853.70

0.00

2 853.70

48.02.01.03 Prefinantare

7 315.40

0.00

7 315.40

48.02.02 Fondul Social European

341.73

0.00

341.73

48.02.02.01 Sume plati an curent

124.37

0.00

124.37

48.02.02.03 Prefinantari

217.36

0.00

217.36

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE DEZVOLTARE

193 528.79

-700.59

192 828.20

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

5 413.77

-771.35

4 642.42

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

5 021.31

-771.35

4 249.96

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

26.88

0.00

26.88

71 Active nefinanciare

4 994.43

-771.35

4 223.08

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

392.46

0.00

392.46

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

50.00

0.00

50.00

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

342.46

0.00

342.46

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

572.00

0.00

572.00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2018

BUGET

PROPUS

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care titlurile:

572.00

0.00

572.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

572.00

0.00

572.00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

50 834.60

495.00

51 329.60

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

14 279.72

460.00

14 739.72

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

106.72

0.00

106.72

71 Active nefinanciare

14 173.00

460.00

14 633.00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

6 139.53

300.00

6 439.53

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

3 822.73

300.00

4 122.73

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

1 761.80

0.00

1 761.80

71 Active nefinanciare

555.00

0.00

555.00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

29 124.27

-325.00

28 799.27

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

300.00

0.00

300.00

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

11 005.16

300.00

11 305.16

71 Active nefinanciare

17 819.11

-625.00

17 194.11

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

1 291.08

60.00

1 351.08

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

117.88

0.00

117.88

71 Active nefinanciare

1 173.20

60.00

1 233.20

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

9 358.25

-261.00

9 097.25

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titlurile:

8 511.85

-411.00

8 100.85

71 Active nefinanciare

8 511.85

-411.00

8 100.85

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

846.40

150.00

996.40

71 Active nefinanciare

846.40

150.00

996.40

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

127 350.17

-163.24

127 186.93

* 80.02 Actiuni generale economice - din care titlurile:

509.72

0.00

509.72

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

339.72

0.00

339.72

71 Active nefinanciare

170.00

0.00

170.00

* 81.02 Combustibili si energie- din care titluri:

84 057.75

426.26

84 484.01

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

73 327.05

0.00

73 327.05

71 Active nefinanciare

10 730.70

426.26

11 156.96

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

42 718.25

-604.50

42 113.75

58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

200.00

0.00

200.00

71 Active nefinanciare

42 518.25

-604.50

41 913.75

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

64.45

15.00

79.45

71 Active nefinanciare

0.00

15.00

15.00

72 Active financiare

64.45

0.00

64.45

***** 99 DEFICIT (cod 49.02-00.01)

63 173.07

0.00

63 173.07

PRESEDINTE DE SEDINTA

PAUL CORNELIU BOISTEANU

Page 2

anexa 1.2