Hotărârea nr. 403/2018

HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 190/2016 si H.C.L. nr. 192/2016 privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri si impozitului/taxei pe teren,conform art. 456,alin. (2),lit. a),b) si art. 464,alin. (2),lit. q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile şi completarile ulterioareMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind indreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 190/2016 si H.C.L. nr. 192/2016 privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri si impozitului/taxei pe teren, conform art. 456, alin. (2), lit. a), b) si art. 464, alin.

(2), lit. q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completarile ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.09.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate intocmit de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale inregistrat sub nr. 178576/20.09.2018;

Având în vedere Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 190/2016 privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri (persoane juridice), conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. a) si b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, și scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform prevederilor art. 464 alin. (2) lit. q) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru terenurile situate în zonele de protectie ale monumentelor istorice și în zonele protejate;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 192/2016 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri (persoane fizice), conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;

Având în vedere prevederile art. 442, alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, potrivit caruia: “Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea și sustinerile partilor sau cele de calcul, precum si orice alte erori materiale cuprinse in hotarari sau incheieri pot fi îndreptate din oficiu ori la cerere.”;

Având în vedere prevederile Legii nr. nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba eliminarea de la art. 1 din H.C.L. nr. 190/2016 si H.C.L. nr. 192/2016 privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri si impozitului/taxei pe teren, conform art. 456, alin. (2), lit. a), b) si art. 464, alin. (2), lit. q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a sintagmei “pentru anul fiscal 2016”, motivat de faptul ca scutirea se mentine pe intreaga durata a pastrarii calitatii pentru care se scuteste, cu realizarea tuturor conditiilor stabilite pentru aceasta și atat timp cat prevederile legale nu se modifica.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică si Finanțe Publice Locale .

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              Contrasemnează pentru

legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                  Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 403 din 28 septembrie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 403 din 28 septembrie 2018