Hotărârea nr. 404/2018

HOTĂRÂRE privind completarea art.1 alin. (2.1) din Hotărârea Consiliului Local ,nr. 129 din 31 martie 2017Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea art.1 alin. (2.1) din Hotărârea Consiliului Local

nr. 129 din 31 martie 2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 septembrie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 93289 din 16.09.2016, încheiat între Municipiu Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Având în vedere referatul de specialitate nr. 73548 din 17.07.2018, întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 31 martie 2018- privind stabilirea modalităților de acordare a gratuităților și facilităților pentru transportul în comun pe raza municipiului Iași;

Având în vedere adresa nr. 22013 din 16.07.2018, înregistrată la Municipiul Iași sub nr. 73519 din 16.07.2018 prin care Direcția de Asistență Socială propune acordarea de gratuități pentru transportul public local persoanelor fără venit cu vârsta de peste 65 de ani;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea art.1 alin. (2.1) din Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 31 martie 2017, cu următorul text: ”inclusiv persoanele fără venit și care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută de lege”.

Aliniatul (2.1) devine: ”persoanele pensionare cu vârsta de peste 65 de ani, cu domiciliul în Municipiul Iași, inclusiv persoanele fără venit și care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută de lege”.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 129 din 31 martie 2017, rămân nemodificate.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Instituția Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași; Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.; Direcția de Asistență Socială Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către: Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.; Direcția de Asistență Socială Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărârii va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0


Nr. 404 din 28 Septembrie 2018


2 / 2 la H.C.L. nr. 404 din 28 Septembrie 2018