Hotărârea nr. 405/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor din luna octombrie 2018Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor din luna octombrie 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data 28 Septembrie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere amendamentele inregistrate cu nr. 98382 din 23 septembrie 2018 precum si 96747 din 25 septembrie 2018 si aprobate in plenul Consiliului Local;

Având în vedere propunerea formulata si aprobată în plenul conisliului local de modificare a amendamentului nr. 98382/23.09.2018, în sensul rectificării sumei necesare pentru organizarea Evenimentului Iasul in Sărbatoare - Campionat de table de la 2000 de lei la 3000 lei, consemnat și in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 95122/20.09.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă calendarul evenimentelor din luna octombrie 2018, conform programului precizat în Anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cheltuielile pentru organizarea evenimentelor cuprinse în calendarul lunii octombrie, vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 1.070.389 lei, din capitolul bugetar 54.02.50 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, iar separat cheltuielile de logistică vor fi alocate din capitolul bugetar 70.50.00.20.01.30.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul de Dezvoltare a Capacității Administrative, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul de Organizare Evenimente Publice, Serviciul Relații Internaționale, Serviciul Corp Control Primar, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Arhitectura si Urbanism, Direcția Juridică, S.C.Servicii Publice Iași S.A., S.C.Salubris S.A., S.C.Citadin S.A., Compania de Transport Public Iasi, Poliția Locală Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Ateneul Tătărași, Direcția Relații Publice și Transparență Decizională, Biroul Democrație Participativă Locală si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul de Dezvoltare a Capacității Administrative, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul de Organizare Evenimente Publice, Serviciul Relații Internaționale, Serviciul Corp Control Primar, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Arhitectura si Urbanism, Direcția Juridică, S.C.Servicii Publice Iași S.A., S.C.Salubris S.A., S.C.Citadin S.A., Compania de Transport Public Iași, Poliția Locală Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Ateneul Tătărași, Direcția Relații Publice și Transparență Decizională, Biroul Democrație Participativă Locală.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

17

Împotrivă

7

Abțineri

0

Nr. 405 din 28 Septembrie 2018

Anexa 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 405 din 28 septembrie 2018 Calendarului evenimentelor din luna octombrie 2018

Nr.

Titlu

Proiect / Eveniment

Perioada

Organizator / parteneri

Sumă

1.

Festivalul Internațional Interetnic „Confluențe”

4 - 7 octombrie

Asociația Italienilor din România -RO.AS.IT(asociație recunoscută ca fiind de utilitate publică)

15.000

2.

Zilele Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” -Iasi, ed. a X-a

4- 5 octombrie

Casa Corpului Didactic Iași

5.000

3.

Marea Unire - Memorie, Istorie, Identitate

5 octombrie

Inspectoratul Școlar Județean Iași

4.200

4.

Concursul regional interdisciplinar „Religia în dimensiune virtuală”

5 - 6 octombrie

Inspectoratul Școlar Județean Iași

2.600

5.

Exporeal 2018, Munchen

7 - 11 octombrie

Primăria Iași

23.500

6.

Salonul Anual de Artă -

ArtIS 2018

10 -30 octombrie

Uniunea Artiștilor Plastici - Filiala Iași

4.500

7.

Școala franco-română în științe sociale (Ecole Franco-Roumaine an Sciences Sociales), ed. a XV-a

17-18

octombrie

UAIC Iași

15.489

8.

Festivalul „Les Films de

Cannes a Iasi”, ed. a 3-a

26 - 28

octombrie

Primăria Iași

Ateneul Tătărași Iași

26.800

9.

Misiunea de cooperare de la Viena

22 - 24 octombrie

Primăria Iași

10.000

10.

International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging -

SIITME 2018

25 - 28 octombrie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

8.300

11.

Proiectul „Generațiile Centenarului” - TVR IAȘI 27 de ani

Octombrie -- 1

Noiembrie

Primăria Iași

25.000

TOTAL

140.389

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Paul Corneliu Boișțeanu

Anexa 2

la Hotărârea Consiliului Local nr. 405 din 28 septembrie 2018

Calendarului evenimentelor din luna octombrie 2018 - Sărbătorile lașului

Nr.

Titlu

Proiect / Eveniment

Perioada

Organizator / parteneri

Sumă

1.

Evenimente religioase motivate de Sărbătorile lașului (Ghidul pentru pelerini, activități spirituale, etc.)

9 - 15 octombrie

Mitropolia Moldovei și Bucovinei - Sectorul Cultural și comunicații media Tipografia Albina

Parohia „Sf. Iulian din Tars” și “Sf. Arh. Mihail și Gavriil” Iași / Primăria Iași

68.000

2

Târgul de toamnă (Hala Centrală, Costache Negri - Aleea cu castani,

Bdul. Ștefan cel Mare, Piața Unirii)

10-16 octombrie

Primăria Iași

0

3

Parcul de distracții la Ștrandul Municipal

10-16 octombrie

Primăria Iași

0

4

Spectacol folcloric - Cart. Alexandru cel Bun

13 octombrie

Primăria Iași

100.000

5

Spectacol folcloric - Cart. Tătărași

11 octombrie

Primăria Iași

6

Spectacol folcloric -Cartier Nicolina

12 octombrie

Primăria Iași

7

Seara Valorilor

14 octombrie

Primăria Iași

*

8

Super Concert - Palatul Culturii

15 octombrie

Primăria Iași

700.000

9

Ceaiul Pelerinilor

14 - 15 octombrie

Primăria Iași

10.000

10

Masa Pelerinilor

14 - 15 octombrie

Primăria Iași

0

11

Alte cheltuieli - logistică, toalete, etc.

octombrie

Primăria Iași

*

12

Alte cheltuieli - materiale, promovare, tipărituri, etc.

octombrie

Primăria Iași

*

13.

Iașul în Sărbătoare -Campionat de table

Octombrie

Primăria Iași

3.000

TOTAL

930.000

* Sumele se vor stabili de către ordonatorul principal de credite cu încadrarea în bugetul aprobat pentru Calendarului evenimentelor din luna octombrie 2018 - Sărbătorile lașului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local,

Paul Corneliu Boișțeanu

9 9

6 / 6 la H.C.L. nr. 405 din 28 Septembrie 2018