Hotărârea nr. 406/2018

HOTĂRÂRE privind încheierea unui acord de parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru organizarea,la Iaşi,a proiectului-eveniment “Industrii Creative în Postumanism”,ce cuprinde “Conferinţa internaţională CODFREURCOR”,în perioada octombrie – noiembrie 2018Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui acord de parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru organizarea, la Iași, a proiectului-eveniment “Industrii Creative în Postumanism”, ce cuprinde “Conferința internațională CODFREURCOR”, în perioada octombrie - noiembrie 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 septembrie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 93690/ 18.09.2018 întocmit de către Biroul Relații cu Societatea Civilă;

Având în vedere adresa nr. 15720/17.09.2018, înregistrată cu nr. 93271/ 17.09.2018, înaintată de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu Universitatea “Alexandru loan Cuza” din Iași pentru organizarea, la Iași, a proiectului-eveniment “Industrii Creative în Postumanism”, ce cuprinde Conferința internațională CODFREURCOR” (College Doctoral Francophone Regional en Sciences Humaines), în perioada octombrie -noiembrie 2018, prin care Municipiul Iași asigură un buget în valoare de 18.500 lei reprezentând cheltuieli de organizare.

Plata sumei va fi sustinută din capitolul bugetar 54.50.00.20.01.30 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, pentru organizarea proiectului.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Juridice, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Nr.

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

406 din 28 Septembrie 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 406 din 28 Septembrie 2018