Hotărârea nr. 409/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului,modificată şi completată prin Legea 90/2018Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată prin Legea 90/2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.09.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul inregistrat sub nr. 98328/27.09.2018 formulat, aprobat si consemnat in procesul - verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 94669/20.09.2018 întocmit de Biroul Relații cu Societatea Civilă;

Având în vedere solicitările - proiecte ale structurilor sportive centralizate în Anexa I;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Procedura privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului, aprobată prin HCL nr. 131/30.03.2018;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 66/19.02.2018 privind aprobarea bugetului general ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista proiectelor depuse de structurile sportive care vor fi finanțate de la bugetul local al Municipiului Iași în perioada octombrie -decembrie 2018, în conformitate cu Anexa I, ce face parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Sumele necesare sunt alocate prin H.C.L. nr. 66/19.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iași, la capitolul 67.05.01.59.11 -Alte cheltuieli. Asociații și fundații, art. bugetar Sport.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Biroului Relații cu Societatea Civilă, structurilor sportive și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, legalitate,

Contrasemneaza pentru

Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu

Consilier local,

Nr. 409 din 28 septembrie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA I la H.C.L. nr. 409/28.09.2018

Nr. Crt.


Structura sportivă


Proiectul


Perioada de desfășurare


Buget

(lei)


1.

Asociația Club Olympic Iași

Finala Campionatului de karate tradițional pentru copii

10 - 31 octombrie

2018

15.000

2.

Asociația

Județeană de

Rugby Iași

Festivalul de Rugby -Turneul Corturilor în An Centenar

26 - 27 octombrie

2018

9.950

3.

Asociația

Clubul Sportiv Navobi Iași

Promovarea Fotbalului feminin în Municipiul Iași

7 octombrie-

20 decembrie

98.500

4.

Asociația Clubul Sportiv Municipal Politehnica Iasi

Dezvoltarea    fotbalului

amator în Municipiul Iași - componenta sportului de masă: secțiunea Copii și Juniori

10

octombrie-

15 decembrie

2018

450.000

TOTAL

573.450

Presedinte de Sedinte

Paul Corneliu Boisteanu

4 / 4 la H.C.L. nr. 409 din 28 septembrie 2018