Hotărârea nr. 410/2018

HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol de colaborare cu Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi,pentru perioada 2018 - 2020Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui protocol de colaborare cu Universitatea Tehnică

“Gheorghe Asachi” din Iași, pentru perioada 2018 - 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.09.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 93173 / 17.09.2018 întocmit de către Biroul Relații cu Societatea Civilă;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Adresa nr. 18053/10.09.2018, înregistrată cu nr. 90783/11.09.2018, înaintată de Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare cu Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, pentru revitalizarea spațiilor verzi, întreținerea parțială și punerea acestora în valoare, pentru a crea un aspect urbanistic cât mai plăcut pentru toți cetățenii ce tranzitează zona din fața facultăților Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și de la intrarea în campusul studențesc Tudor Vladimirescu, respectiv desfășurarea unor activități de expertiză/consultanță inderdisciplinară la nivelul turnului central al monumentului Palatul Culturii din Iași, cu privire la comportarea vitraliilor la factori interni și externi care ar putea produce prejudicii, la măsură în care au fost respectate cerințele tehnice din cadrul proiectului de reabilitare a incintei turnului unde este instalat ceasul, la calitatea materialelor folosite și la modul în care a fost realizată montarea vitraliilor, precum și cu scopul identificării unor măsuri menite a proteja obiectivul de factori care ar putea să-i afecteze stabilitatea și funcționalitatea, începând cu data semnării protocolului de colaborare, pe o perioadă de 2 ani. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Servicii Publice Iași.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze Acordul de parteneriat atașat ca reprezentant al UAT Municipiul Iași.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciilor Publice Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Juridice; Servicului Relații Comunitare și Politici Publice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Juridică, Servicul Relații Comunitare și Politici Publice.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, legalitate,

Contrasemneaza pentru

Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu

Consilier local,

Nr. 410 din 28 septembrie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 410 din 28 septembrie 2018