Hotărârea nr. 411/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de Asociere in vederea realizarii obiectivului de investitii “Spital Regional de Urgenta Iași”Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de Asociere in vederea realizarii obiectivului de investitii “Spital Regional de Urgenta Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.09.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate intocmit de catre Direcția Tehnica și Servicii Comunitare, inregistrat sub nr.94206 din 19.09.2018;

Având în vedere adresa Ministerului Sanatatii nr. 47575/17.09.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 94051/19.09.2018, prin care se solicita incheierea unui Protocol de Asociere in vederea realizarii obiectivului de investitii “Spital Regional de Urgenta Iași”;

Având în vedere prevederile art. 19 alin. 1 lit. d din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului;

Având în vedere dispozitiile art. 36 alin. 2 lit.e, alin. 7 lit. a si art. 91 alin.

 • (1) litera e), alin. (5) litera a) pct. 3, alin. (6) lit. a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 7 alin (1) lit. e) din Legea privind reforma in domeniul sanatatii nr. 95/2006, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr.1028/2014 privind aprobarea Strategiei nationale de sanatate 2014-2020 si a Planului de actiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei nationale;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 1021/4 noiembrie 2015 pentru aprobarea “Ghidului Solicitantului. Conditii generale de accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Programul Operațional Regional 2014 - 2020 - Axa prioritara 8 - Dezvoltarea Infrastructurii de Sanatate si Sociale;

Având în vedere Memorandumul aprobat in sedința de Guvern din data de 29.11.2016 pentru “Aprobarea demersurilor propuse in scopul identificarii de solutii de finantare pentru pregatirea proiectelor privind constructia a trei spitale regionale Craiova, Iasi si Cluj - Napoca;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Protocolul de Asociere in vederea realizării obiectivului de investitii ”Spital Regional de Urgenta Iasi”, in forma prevazuta in Anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se imputerniceste Primarul Municipiului Iași sa semneze, in numele si pentru Municipiul Iasi, Protocolul de Asociere mentionat la Articolul 1.

Art. 3. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, inceteaza aplicabilitatea dispozitiilor prevazute in Hotararea Consiliului Local nr. 253/23.06.2017.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Ministerului Sanatatii, Consiliului Judetean lasi, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Tehnice și Servicii Comunitare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Generala Tehnica si Dezvoltare, Directia Tehnica si Servicii Comunitare, Ministerul Sanatatii, Consiliul Judetean Iasi.

 • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, legalitate,

Contrasemneaza pentru

Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu

Consilier local,

Nr. 411 din 28 septembrie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr.1 la H.C.L. Nr. 411/28.09.2018 privind aprobarea Protocolului de Asociere in vederea realizarii obiectivului de investitii “Spital Regional de

Urgenta Iasi”

MINISTERUL SANATATII      INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL IAȘI

NR............din......./....../2018               NR..................din....................’

JUDEȚUL IAȘI

CONSILIUL JUDETEAN IAȘI IASI

NR..................din ...............................


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI

NR................ din...................


PROTOCOL DE ASOCIERE

In vederea realizarii obiectivului de investitii “Spital Regional de Urgenta Iași”

 • I. PREAMBUL

In vederea sustinerii, dezvoltarii si implementarii proiectului “Spital Regional de Urgenta Iași”, partile semnatare ale prezentului protocol convin sa colaboreze pentru realizarea acestui obiectiv de investitii.

In temeiul prevederilor:

-art. 19 alin.1 lit.d din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului;

 • - art. 36 alin. 2 lit.e, alin. 7 lit. a din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - art. 91 alin. (1) litera e), alin. (5) litera a) pct. 3, alin. (6) lit. a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 • - art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

 • - art. 7 alin (1) lit. e) din Legea privind reforma in domeniul sanatatii nr. 95/2006, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - Hotararii Guvernului nr. 1.028/2014 privind aprobarea Strategiei nationale de sanatate 2014-2020 si a Planului de actiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei nationale;

 • - Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr.1021/4 noiembrie 2015 pentru aprobarea “Ghidului Solicitantului. Conditii generale de accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - Programului Operational Regional 2014-2020-Axa prioritara 8- Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale;

 • - Memorandumului aprobat in sedinta de Guvern din data de 29.11.2016 pentru “Aprobarea demersurilor propuse in scopul identificarii de solutii de finantare pentru pregatirea proiectelor privind constructia a trei spitale regionale Craiova, Iasi si Cluj-Napoca;

 • - Ordinul Prefectului Județului Iași nr............pentru aprobarea Protocolului de

asociere in vederea realizarii obiectivului de investitii “Spitalul Regional de Urgenta Iași”;

 • - Hotararii Consiliului Judetean Iași nr.............. pentru aprobarea Protocolului de

asociere in vederea realizarii obiectivului de investitii “Spitalul Regional de Urgenta Iași”;

 • - Hotararii Consiliului Local al Municipului Iași nr................ pentru aprobarea

Protocolului de asociere in vederea realizarii obiectivului de investitii “Spitalul Regional de Urgenta Iași”;

 • II. PARTILE:

 • - Ministerul Sanatatii, denumit in continuare M.S., cu sediul in Bucuresti, Intr. Cristian Popisteanu, nr. 1-3, sector 1, cod 010024, reprezentat prin doamna SORINA PINTEA , in calitate de MINISTRU,

 • - Instituția Prefectului - Județul Iași denumită în continuare I.P. cu sediul în Iași , Strada Anastasie Panu nr. 60, reprezentată prin domnul MARIAN ȘERBESCU, în calitate de PREFECT,

 • - Județul Iași prin Consiliul Județean Iași denumit în continuare C.J. cu sediul în Iași Bd. Șt. cel Mare și Sfânt, nr. 69, reprezentat prin domnul MARICEL POPA, în calitate de PREȘEDINTE,

 • - Municipiul Iași prin Consiliul Local al Municipiului Iași denumit în continuare C.M. cu sediul în Iași, str. Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.11, reprezentat prin domnul MIHAI CHIRICA, în calitate de PRIMAR,

Denumite in continuare PARTI, au convenit de comun acord incheierea prezentului Protocol de asociere

 • III. SCOPUL SI OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art.1 Obiectivul prezentului Protocol de asociere consta in cooperarea interinstitutionala dintre Parti, in scopul derularii si respectarii termenelor proiectului, sprijinirii si asigurarii de personal pentru realizarea obiectivului de investitii “Spitalul Regional de Urgenta Iași”.

Art.2 Partile semnatare au convenit sa colaboreze in vederea :

 • a) nominalizarii persoanelor responsabile, ca reprezentanti ai fiecarei Parti, privind comunicarea, precum si stabilirea exacta a sarcinilor si responsabilitatilor care decurg din Protocol.

 • b) Intensificarii consultarilor dintre Parti privind modalitatea de transmitere a informatiilor si evolutia proiectului “Spitalul Regional de Urgenta Iași”, in scopul cooperarii si sprijinirii reciproce.

 • IV. CONTRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR

Art.3 In vederea indeplinirii obiectivului propus M.S. are urmatoarele responsabilitati :

 • a) Transmite C.M. cerintele urabanistice necesare pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal, in vederea realizarii obiectivului de investitii (de exemplu, indicii urbanistici necesari -POT si CUT, regimul de inaltime si alte date tehnice similare);

 • b) Transmite C.M. datele tehnice necesare, pe specialitati, pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice in vederea asigurarii infrastructurii tehnico-edilitare (bransamente, racorduri, drumuri de acces, s.a.).

Art.4.1 In vederea indeplinirii obiectivului propus I.P. are urmatoarele responsabilitati:

a) Sprijină, conform atribuțiilor legale celelalte PARTI în realizarea obiectivului prezentului protocol.

Art. 4.2 In vederea indeplinirii obiectivului propus C.J. are urmatoarele responsabilitati:

 • a) Asigură resursele umane și materiale, conform competenței;

 • b) Asigură diligențele necesare obținerii oricărui aviz, acord, autorizație, la nivelul Consiliului Județean Iași și instituții subordonate, necesare proiectului menționat.

 • c) Asigură suport logistic - documente și personal de specialitate - pentru derularea în condiții corespunzătoare a proiectului.

Art. 4.3. In vederea indeplinirii obiectivului propus C.M. are urmatoarele responsabilitati:

 • a) aprobă Planul Urbanistic Zonal necesar realizarii obiectivului de investitii, in vederea asigurarii premiselor urbanistice necesare proiectului actual transmis de M.S.;

 • b) pune la dispoziție terenurile necesare construirii căilor de comunicare, a rețelelor de utilități;

 • c) asigură transportul public local de călători;

 • d) asigură facilități în ceea ce privește eliberarea avizelor, cerificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire necesare obiectivului de investiție;

 • e) asigură legătura cu deținătorii de utilități, inclusiv cu celelalte autorități locale de avizare;

 • V.DURATA PROTOCOLULUI

Art.5 (1) Prezentul protocol intra in vigoare la data semnarii de catre Parti.

(2) Prezentul protocol se incheie pe durata de realizare/implementare a proiectului “Spitalul Regional de Urgenta Iași”.

 • VI.MODIFICAREA PROTOCOLULUI:

Art.6 (1) Orice modificare sau completare adusa Protocolului se poate realiza in limitele legislatiei, prin acte aditionale ce vor face parte integranta din prezentul Protocol.

(2) Partea care are initiativa modificarii si/sau completarii Protocolului va transmite in scris, celorlalte Parti spre analiza, motivele concrete ce determina aceasta solicitare, precum si propunerea ce face obiectul modificarii.

 • VII. INCETAREA PROTOCOLULUI:

Art.7 (1) Prezentul protocol inceteaza de drept la finalizarea proiectului “Spitalul .Regional de Urgenta Iași”, conform cap. V.

(2) Oricare din parti poate denunta unilateral protocolul, cu respectarea unui termen de preaviz de 30 de zile.

 • (3) Prezentul protocol poate inceta prin acordul partilor.

 • (4) Eventualele obligatii reciproce sau fata de terti, aflate in curs de desfasurare la incetarea Protocolului, vor ramane nemodificate si vor trebui indeplinite de catre cei in cauza.

 • VIII. DISPOZITII FINALE :

Art.8 (1) Eventualele divergente care pot aparea cu privire la aspectele legate de derularea prezentului Protocol vor fi solutionate de catre parti pe cale amiabila, prin intermediul persoanelor de contact, desemnate de catre Parti ca responsabile de urmarirea derularii Protocolului.

(2) Nesolutionarea litigiilor dintre Parti, intr-un termen rezonabil va conduce la posbilitatea incetarii Protocolului , in conditiile cap. VII.

(3) Pentru realizarea obiectivelor prezentului protocol, partile isi vor desemna cate un reprezentant care va face parte din Comisia interinstitutionala, aceasta fiind coordonata de reprezentantul Consiliului Județean Iași.

Prezentul Protocol a fost incheiat azi, ......................................., in patru

exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte.


MINISTERUL SANATATII

IAȘI

f


INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL


SORINA PINTEA


MARIAN ȘERBESCU


JUDEȚUL IAȘI

CONSILIUL JUDETEAN IAȘI IASI


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI


MARICEL POPA


MIHAI CHIRICA


Presedinte de Sedinta


Paul Corneliu Boisteanu


7 / 7 la H.C.L. nr. 411 din 28 septembrie 2018