Hotărârea nr. 412/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iasi si „Comunitatea de Farmacii Independente Alphega Iasi”,in vederea implementarii unor programe de preventie,educare si informare a populatiei,avand ca rezultat imbunatatirea starii de sanatate generala a locuitorilor Municipiului IasiMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iasi si „Comunitatea de Farmacii Independente Alphega Iasi”, in vederea implementarii unor programe de preventie, educare si informare a populatiei, avand ca rezultat imbunatatirea starii de sanatate generala a locuitorilor Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.09.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 93016/17.09.2018, întocmit de Serviciul Investiții Proprii;

Avand in vedere adresa de solicitare nr.89999/07.09.2018, transmisa de „Comunitatea de Farmacii Independente Alphega Iasi”

Avand in vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii;

Avand in vedere Ordonanta de urgenta 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba incheierea acordului de parteneriat intre Municipiul lasi si „Comunitatea de Farmacii Independente Alphega Iasi”, in vederea implementarii unor programe de preventie, educare si informare a populatiei, avand ca rezultat imbunatatirea starii de sanatate generala a locuitorilor Municipiului Iasi.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Investitii Proprii; Directiei Generale Economice și Finante Publice Locale;Comunitatii de Farmacii Independente Alphega Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Implementare Strategie integrata de Dezvoltare Urbana, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                  Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 412 din 28 septembrie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. 1 la H.C.L. Nr. 412/28.09.2018

ACORD DE PARTENERIAT

Nr..............................

Avand in vedere HCL nr................... si  in conformitate cu prevederile Legii

215/2001, art.36, alin.(7), lit.(a), republicata, ale Legii 95/2006, Reforma in domeniul sanatatii, ale OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, s-a convenit la incheierea prezentului accord de parteneriat.

Municipiul Iasi cu sediul in Iasi, bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, 700064, cod fiscal 4541580, Banca Trezoreria Iasi, telefon 0232267582, reprezentata prin Primarul Municipiului Iasi, Mihai Chirica, numit in continuare ORGANIZATOR;.

si

Comunitatea de Farmacii Independente Alphega Iasi, constituita in baza protocolului de colaborare nr.1/29.08.2018, compusa, conform Anexei 1 din urmatoarele farmacii:

 • 1. SC A&A Longavit SRL, cu sediul social in Iasi, Sos.Pacurari nr.37, reprezentata legal de Balan Andreea, in calitate de administrator;

 • 2. SC Arcom Temis SRL, cu sediul social in Iasi, B-dul Primaverii nr.13, reprezentata legal de Diaconu Ioana, in calitate de administrator;

 • 3. SC Farmacia Alchemilla SRL, cu sediul social in Iasi, str.Pacurari 136, reprezentata legal de Ionescu Adrian, in caliatate de administrator;

 • 4. SC Danisan Company SRL, cu sediul social in Bucuresti, str.Maica Domnului nr.2, reprezentata legal de Danila Cristina, in calitate de administrator;

 • 5. SC Humanitas SRL, cu sediul social in Iasi, str.Garii nr.21, reprezentata legal de Alexandrescu Georgeta, in calitate de administrator;

 • 6. SC Lara Farm SRL, cu sediul social in Iasi Str.Anastasie Panu nr.1, reprezentata legal de Palade Laura, in calitate de administrator;

 • 7. SC Longavit SRL, cu sediul social in Bodesti, str.Prof.Philipide nr.2, reprezentata legal de Balteanu Reasilvia, in calitate de administrator;

 • 8. SC Mediget SRL, cu sediul social in Iasi, str.Copou nr.6, reprezentata legal de Nistor Liliana, in calitate de administrator;

 • 9. SC My Pharmcenter SRL, cu sediul social in Iasi, sos.Pacurari nr.63, reprezentata legal de Miron Diana, in calitate de administrator;

 • 10. SC Rosmarin Farm SRL, cu sediul social in Iasi, str.Copou nr.6, reprezentata legal de Mancas Ofelia, in calitate de administrator.

“Comunitatea de Farmacii Independente Alphega Iasi”, este reprezentata de Palade Laura, administrator SC Lara Farm SRL, cu sediul social in Anastasie Panu nr.1, cod fiscal RO17974659, numita in continuare PARTENER,

 • 1. Obiectul acordului de parteneriat

Art.1 Obiectul prezentului acord il constituie colaborarea partilor pentru implementarea unui program care are ca rezultat imbunatatirea starii de sanatate generala a locuitorilor Municipiului Iasi, prin organizarea unor campanii de preventie, educare si informare a populatiei, in parteneriat cu Municipiul Iasi si Directia de Sanatate Publica Iasi, campaniile avand urmatoarele teme:

- „Bolile de inima pot fi evitate”

- „Respira cat te tin plamanii”

- „Sanatos in clasa, sanatos acasa”

- Alte programe de preventie, educare si informare

Parteneriatul prin campaniile organizate vizeaza:

 • a. - Servicii de preventie gratuite, permanent in fiecare farmacie partenera de pe raza Municipiului Iasi timp de o luna in primul an si apoi doua sau trei luni in anul urmator;

 • b. - Instalarea de corturi sezoniere in diverse zone cu vizibilitate si trafic mai intens din Municipiul Iasi;

Caracteristicile corturilor: suprafata=3x4 m, structura metalica cu acoperis si laterale din polyester impermeabil, racordate la energie electrica si cu sursa de apa potabila. Corturile vor fi utilate cu 4-6 scaune si 2 mese pe care vor fi amplasate echipamentele medicale destinate masuratorilor.

 • c. - Informarea populatiei pentru a face cat mai vizibile campaniile de preventie si educare prin intermediul:

- mijloacelor de transport in comun de la nivelul Municipiului Iasi (afise, brosuri, spoturi video de informare pentru display-uri led) in legatura cu temele propuse;

- colantarea mijloacelor de transport in comun cu informatii utile privind desfasurarea campaniilor;

- colantarea statiilor Companiei de Transport Public cu informatii utile privind desfasurarea campaniilor;

- in spitalele subordonate, se vor folosi afise, brosuri, spoturi video de informare pentru temele stabilite;

- site-ul Municipiului Iasi si al Directiei de Sanatate Publica Iasi;

- bannere de informare privind campaniile de preventie, educare si informare postate la intrarea in pietele agroalimentare din subordinea Municipiului Iasi;

- alte zone de interes public;

 • d. - Campanii in scoli - Tematicile urmărite in cadrul expunerilor sunt:

 • - renuntarea la fumat;

 • - contraceptia si bolile cu transmitere sexuala;

 • - alcoolul si rolul nociv asupra sanatatii;

 • - altele

 • e. - Actiuni viitoare de preventie pentru populatia Municipiului Iasi.

Actiunile pe care “Comunitatea de Farmacii Independente Alphega Iasi” le are in vedere, vor fi promovate si prin intermediul farmaciilor partenere Alphega, site-ul Alphega Farmacie si spoturi radio.

Estimarea resurselor implicate pentru implementarea campaniilor de preventie, educare si informare (umane, logistice, financiare, tehnice, etc.), „Comunitatea de Farmacii Independente Alphega Iasi”, prin parteneriatul creat, va asigura toate costurile privind:

 • - amplasarea sezoniera a unor corturi, in cadrul campaniilor desfasurate pe perioade limitate de timp in zone mai aglomerate ale orasului, care vor fi stabilite de comun acord;

 • - dotarea cu echipamentele necesare efectuarii masuratorilor, in cadrul campaniilor de preventie desfasurate - serviciul de masurare a varstei arteriale si serviciul de masurare a varstei pulmonare, cat si consumabilele acestora;

- elaborarea si tiparirea tuturor materialelor informative privind campaniile de preventie, educare si informare desfasurate in cadrul parteneriatului, in conformitate cu conditiile de expunere agreate;

- elaborarea, productia si implementarea, respectiv colantarea mijloacelor de transport public privind Campaniile de preventie ce fac obiectul protocolului, pentru informarea populatiei;

- realizarea tuturor materialelor audio-video aferente campaniilor agreate si care fac obiectul protocolului;

- elaborarea si implementarea Programului “Sanatos in clasa, sanatos acasa”

- livrarea solutiilor prin profesionisti in domeniul farmaceutic si medical, in cele mai bune conditii;

- punerea la dispozitie a tuturor materialelor informative si tehnice din cadrul campaniilor de preventie, educare si informare.

 • 2. Obligatiile partilor

Art.1 Organizatorul se obliga sa indice si sa puna la dispozitia Partenerului, amplasamentul pentru instalarea corturilor sezoniere, in vederea desfasurarii campaniilor de preventie, educare si informare a populatiei;

Art.2 Organizatorul se obliga sa puna la dispozitia partenerului utilitatile necesare: energie electrica, apa si canalizare, pentru a asigura desfasurarea in conditii optime a campaniilor de preventie, educare si informare;

Art.3 Organizatorul se obliga sa mentioneze in toate materialele promotionale (afise, brosuri, spoturi audio sau video, pliante) numele si sigla Partenerului cu scop de informare a populatiei.

Art.4 Partenerul se obliga sa procure si sa instaleze corturile in amplasamentele puse la dispozitie de Organizator;

Art.5 Partenerul se obliga sa asigure dotarea cu echipamentele medicale si consumabilele, necesare desfasurarii campaniilor de preventie, educare si informare;

Art.6 Partenerul se obliga sa asigure cadrele medicale de specialitate, care vor asigura desfasurarea in bune conditii a campaniilor;

Art.7 Partenerul se obliga sa marcheze locurile de desfasurare a campaniilor de preventie, educare si informare, printr-un banner pe care sunt mentionate numele si sigla Organizatorului si a Partenerului .

 • 3. Durata si incetarea acordului de parteneriat

Art.1 Prezentul Acord de parteneriat intra in vigoare din momentul semnarii si este valabil pe o perioada de 24 de luni, existand posibilitatea de prelungire, cu acordul partilor;

Art.2 Prezentul Acord de parteneriat inceteaza in urmatoarele cazuri:

- prin acordul ambelor parti

- in caz de forta majora

 • 4. Forta majora

Art.1 Forta majora este orice imprejurare independenta de vointa partior, imprevizibila si insurmontabila, intervenita dupa data incheierii prezentului Acord de parteneriat si care impiedica executarea acestuia. Sunt considerate cazuri de forta majora, in sensul acestui articol, imprejurari care includ, dar nu se limiteaza la: razboi, revolutie, cutremur, incendiu, inundatii, aparitia unor dispozitii legale care impiedica executarea acordului etc.

Art.2 Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor asumate prin prezentul acord, daca neexecutarea este generata de un caz de forta majora, asa cum aceasta a fost definita la Punctul 4, art.1;

Art.3 Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 2 zile calendaristice de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si sa-i comunice actele doveditoare in cel mult 5 zile calendaristice de la aceeasi data.

Art.4 Partea care invoca forta majora trebuie sa-i comunice de indata celeilalte parti data incetarii cazului de forta majora.

 • 5. Solutionarea litigiilor

Art.1 Partile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabila prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea prezentului acord.

Art.2. Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului contract, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania, competente potrivit dreptului comun.

 • 6. Clauze finale

Art.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului acord, trebuie sa fie transmisa in scris. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

Art.2 Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul oricarei modalitati care asigura confirmarea.

Art.3 Partile au obligatia sa comunice orice modificare intervenita, privind datele mentionate in preambulul prezentului acord, in termen de 72 de ore de la data modificarii.

Prezentul acord a fost incheiat in data de ...................................in 2

exemplare, fiecare avand putere de original, cate unul pentru fiecare parte.

ORGANIZATOR                    PARTENER

PRIMAR,

Mihai Chirica


Comunitatea de Farmacii Independente Alphega Iasi

Prin Reprezentant,

Laura Palade

Director General DGEFPL Maria Apetroaei

Imi asum responsabilitatea corectitudinii si legalitatii in solidar cu intocmitorul inscrisulu

Director General DGTD Catalin Boghiu

Imi asum responsabilitatea corectitudinii si legalitatii in solidar cu intocmitorul inscrisulu

Director Executiv

Directia Juridica Cristina Oteleanu Imi asum responsabilitatea corectitudinii si legalitatii in solidar cu intocmitorul inscrisulu

Sef Serviciu Investitii Proprii Ioana Mihai

Imi asum responsabilitatea corectitudinii si legalitatii in solidar cu intocmitorul inscrisulu

Întocmit,

Adriana Arsene

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu

8 / 8 la H.C.L. nr. 412 din 28 septembrie 2018