Hotărârea nr. 413/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea cazarii echipajului care deserveste elicopterul medicalizat al SMURD IasiMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cazarii echipajului

care deserveste elicopterul medicalizat al SMURD Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.09.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere solicitarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Spiridon” Iasi, nr. 60949/14.06.2018, privind asigurarea cazarii echipajului elicopterului SMURD;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 84715/22.08.2018 intocmit de Serviciul Investitii;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Avand in vedere Conventia de parteneriat incheiata intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local Iasi si Protocolul de colaborare incheiat intre Consiliul Judetean Iasi, Consiliul Local Iasi, Aeroportul Iasi si Aeroclubul Romaniei, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.180/28.09.2005;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Iasi nr.461/19.12.2005 prin care s-a aprobat parteneriatul dintre Consiliul Local al Municipiului Iasi si Consiliul Judetean Iasi la proiectul privind functionarea SMURD Iasi;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Iasi nr.66/2018, privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iasi pentru anul 2018;

Avand in vedere Protocolul nr.A/31216; 567460; 1433 din 2005 incheiat intre Unitatea Speciala de Aviatie a Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturza” al Judetului Iasi si Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Spiridon” Iasi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba finantarea/plata de la capitolul bugetar 66.02.51 „Sanatate” - „transferuri de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii”, alocate Spitalului Clinic Judetean de Urgente „Sf.Spiridon” Iasi, in vederea cazarii echipajului format din doi membri, angajati ai Inspectoratului General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne, care deservesc elicopterul medicalizat al SMURD lasi.

Art. 2. Costurile necesare cazarii vor fi suportate de catre Municipiul lasi in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 461/2005 si Hotararii Consiliului Local nr. 66/2018, privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iasi, pentru anul 2018.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Spitalului Clinic Judetean de Urgente „Sf.Spiridon” Iasi; Direcției Generale Economice si Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale Iasi si Spitalul Clinic Judetean de Urgente „Sf.Spiridon” Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                  Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 413 din 28 septembrie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 413 din 28 septembrie 2018