Hotărârea nr. 414/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului IaşiMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.09.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 95432 /21.09.2018 întocmită de Serviciul Resurse Umane;

Având în vedere referatul nr. 94236/19.09.2018 întocmit de Serviciul Contabilitate - D.G.E.F.P.L. - Activitatea Economică;

Având în vedere referatul nr. 94379/19.09.2018 întocmit de Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și alte Bunuri - Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Resurse Umane și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Resurse Umane.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                  Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 414 din 28 septembrie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

17

Împotrivă

7

Abțineri

0

Nr. crt.

Nr. crt. în statul de funcții aprobat - luna august 2018

Direcție/Serviciu/Birou

Denumire funcție actuală

Denumire funcție nouă

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale- Activitatea Economică

1

722

Serviciul Contabilitate

inspector

asistent

consilier

superior

Direcția Exploatare Patrimoniu