Hotărârea nr. 416/2018

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii ,serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași,nr. 93289/16.09.2016,încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.09.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere propunerea formulata, aprobata si consemnata in procesul - verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi, in sensul ca la art. 1 din prezenta hotarare se modifica prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municpiul Iasi de la 6 (sase) luni la 12 (doisprezece) luni ;

Având în vedere Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 din 8 martie 2006, republicată;

Având în vedere Legea serviciilor de transport public local nr. 92 din 19 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 169 din 31 mai 2016 prin care s-a aprobat delegarea serviciului de transport public către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași;

Având în vedere contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de călători pe calea ferată și rutier și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr 1191/69 și nr 1107/70 (JO L 315/2007), denumit în continuare "Regulamentul (CE) 1370/2007";

Având în vedere referatul de specialitate nr. 96498 din 24.09.2018, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A., până la finalizarea procedurilor de atribuire în mod direct a noului contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași, acestei societăți, dar nu mai mult de 12 (doisprezece) luni.

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului nr. 93289/16.09.2016, rămân nemodificate.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției de Evidență Patrimoniul Public și Privat; Societatii Compania de Transport Public Iași S.A. și Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Municipiul Iasi și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                  Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 416 din 28 septembrie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 416 din 28 septembrie 2018