Hotărârea nr. 417/2018

HOTĂRÂRE privind delegarea serviciului de transport public ,catre SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. si atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul IasiMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind delegarea serviciului de transport public catre SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.

si atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.09.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 71432 din 10.07.2018, întocmit de către Direcția Generala Tehnica si Dezvoltare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere baza legală la nivel național:

 • 1. Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

 • 2. Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

 • 3. Ordin al Ministrului internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

 • 4. Ordonanță nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

 • 5. Ordinul nr. 980/2011, privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere si a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

 • 6. Ordonanță nr. 19/1997 privind transporturile;

 • 7. Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

 • 8. Hotararea Guvernului nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de

aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

 • 9. Ordonanță nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport;

 • 10. Ordonanță nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare;

 • 11. Ordonanță nr. 19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral;

 • 12. Ordonanta nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora;

 • 13. Ordonanță nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

 • 14.  Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

 • 15.   Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local;

 • 16.   Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

 • 17. Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

 • 18. Hotararea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitați mobile de transport rutier;

 • 19.  Hotararea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor;

 • 20. Hotararea Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

 • 21. Hotararea Guvernului nr. 1088/2011, privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

 • 22. Hotararea Guvernului nr. 117/2010, pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor și a incidentelor, de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul din România;

 • 23. Ordinul nr. 290/2000, privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor

destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul;

 • 24.  Ordinul nr. 458/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate in trafic national;

 • 25. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică -RNTR 1

 • 26. Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței nr. 211/2003

pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2;

 • 27. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

 • 28. Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice

de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

Avand in vedere baza legală la nivel european:

 • 1. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumit în continuare "TFUE";

 • 2. Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de călători pe calea ferată și rutier și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr 1191/69 și nr 1107/70 (JO L 315/2007), denumit în continuare "Regulamentul (CE) 1370/2007";

 • 3. Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier;

 • 4. Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport;

 • 5. Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic;

 • 6. Standardul EN 13816 pentru Transporturi - Logistică și Servicii -Transporturi Publice de Pasageri - definirea, urmărirea și măsurarea calității serviciilor;

Avand in vedere Contractul de credit nr. 121461/05.12.2016, semnat de catre Municipiul Iasi si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, avand ca obiect implementarea “Proiectului privind reinnoirea parcului auto al Municipiului Iasi in cadrul programului SMART”;

Avand in vedere recomandarile consultantilor desemnati de catre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, reprezentati de consorțiul dintre ROM-T (Israel) și Ernst & Young (România), cu care s-a colaborat in temeiul scrisorii de acceptanta a Municipiului Iasi nr. 66686/28.06.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Iași, conform Anexei nr. I, care face parte parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de transport public SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. si se atribuie in mod direct acestei societati contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi, conform Anexei nr. II, ce constituie parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aprobă preluarea de la SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. de către Municipiul Iași a serviciului public de transport în comun, a infrastructurii tehnico-edilitare aferente constituită din bunuri, care au făcut obiectul contractului de delegare încheiat între Municipiul Iași și Societatea de Transport Public Iași S.A., nr. 93289 din 16.09.2016, identificate in Anexa nr. 4-bunuri utilizate de operator in executarea contractului, completate prin acte aditionale.

Art. 4. Se aproba predarea de catre Municipiul Iasi catre SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. a bunurilor aflate in patrimoniul public si privat al Municipiului Iasi care fac obiectul gestiunii delegate, conform Anexei nr. 3 a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin curse regulate.

Art. 5. Predarea - primirea bunurilor se va realiza pe baza de procese-verbale de predare - primire.

Comisiile de predare si de primire a bunurilor mentionate la art. 3 si 4 ale prezentei hotarari vor fi stabilite pentru Municipiul Iasi prin dispozitia Primarului Municipiului Iasi, iar pentru S.C.T.P.I. S.A. - de catre conducerea acestora.

Art. 6. Prezenta Hotarare produce efecte juridice de la data emiterii avizului favorabil al Consiliului Concurentei.

Art. 7. Se mandateaza Primarul Municipiului Iasi sa semneze, in numele si pe seama Municipiului Iasi, contractul de delegare a gestiunii prin curse regulate dintre Municipiul Iasi si SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A., precum si actele aditionale la acesta.Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport va fi semnat si va intra in vigoare de la data emiterii avizului de catre Consiliul Concurentei.

Art. 8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Directiei Evidenta Patrimoniul Public si Privat; Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice; Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 9 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Municipiul Iasi și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,

Nr. 417 din 28 septembrie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

7 / 7 la H.C.L. nr. 417 din 28 septembrie 2018