Hotărârea nr. 418/2018

HOTARARE privind completarea HCL nr. 85 din 31.03.2008 privind imputernicirea Primarului Municipiului Iasi sa semneze actele de alipiri respectiv dezlipiri pentru bunurile imobile aflate in patrimoniul Municipiului IasiMunicipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind completarea HCL nr. 85 din 31.03.2008 privind imputernicirea

Primarului Municipiului Iasi sa semneze actele de alipiri respectiv dezlipiri pentru bunurile imobile aflate in patrimoniul Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere prevederile H.C.L. nr.85/31.03.2008 prin care s-a aprobat imputernicirea Primarului Municipiului Iasi sa semneze actele de alipiri, respectiv dezlipiri, pentru bunurile imobile aflate in patrimoniul Municipiului Iasi,

Avand in vedere prevederile Ordinului nr.700 din 09.07.2014 a Directorului

A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, actualizat,

Avand in vedere nota de fundamentare intocmita de Serviciul G.I.S.-Cadastru inregistrata sub nr. 95464 din 21.09.2018;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba completarea articolului 1 din H.C.L. nr.85/2008, astfel:

”Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze actele de alipiri, respectiv dezlipiri pentru bunurile imobile aflate in patrimoniul Municipiului Iasi, in vederea inscrierii in cartea funciara, precum si documentele aferente operatiunilor cadastrale de modificare a formei, configuratiei, limitei si a amplasamentului imobilelor care apartin domeniului public si privat ale municipalitatii”.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotararii de Consiliu nr.85/2008 raman neschimbate.

Art.3. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Arhitectura si Urbanism - Serviciul GIS-Cadastru si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.4. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism.

(2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Contrasemneaza pentru legalitate PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR

Consilier local, Denisa Liliana Ionascu

Paul Corneliu Boisteanu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

24

Pentru

24

împotriva

0

Abțineri

0


Nr. 418 din 28 septembrie 2018


2 / 2 la H.C.L. nr. 418 din 28 septembrie 2018