Hotărârea nr. 420/2018

HOTARARE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 119723/25.11.2016 încheiat între Municipiul Iaşi şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru spaţiul din str. Piaţa Unirii nr. 12,parterMunicipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 119723/25.11.2016 încheiat între Municipiul Iași și Agenția Națională pentru Locuințe pentru spațiul din str. Piața Unirii nr. 12, parter

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.94502/19.09.2018 întocmită de Direcția Exploatare Patrimoniu;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 282/29.09.2016 privind atribuirea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a unui spațiu din str. Piața Unirii nr. 12, parter;

Avand in vedere Contractul de comodat nr. 119723/25.11.2016 încheiat între Municipiul Iași și Agenția Națională pentru Locuințe pentru spațiul din str. Piața Unirii nr. 12, parter, al cărui termen expiră la 24.11.2018;

Avand in vedere Solicitarea nr. 86174/28.08.2018 formulată de Agenția Națională pentru Locuințe în vederea prelungirii duratei contractului de comodat;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr.620/2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funționare a Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile art.124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de comodat nr.

119723/25.11.2016 încheiat între Municipiul Iași și Agenția Națională pentru Locuințe pentru spațiul din str. Piața Unirii nr. 12, parter, cu un nou termen de 2 (doi) ani.

Art.2. Contractul de comodat va fi modificat prin act adițional emis de

Direcția Exploatare Patrimoniu, termenul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre urmând a se derula în perioada 25.11.2018 - 24.11.2020.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze actul

adițional la contractul de comodat ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.4. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului

Municipiului Iasi, Direcției Exploatare Patrimoniu, Agenției Naționale pentru Locuințe si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.5. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face

cu respectarea cadrului legal incident de catre Direcția Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Contrasemneaza pentru legalitate PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR Consilier local, Denisa Liliana Ionascu Paul Corneliu Boisteanu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

Nr.

împotriva

0

Abțineri

0

420 din 28 septembrie 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 420 din 28 septembrie 2018