Hotărârea nr. 421/2018

HOTARARE privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in conditiile Legii 114/1996,consemnate in procesul verbal nr. 93079/17.09.2018Municipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in conditiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 93079/17.09.2018

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 94634/19.09.2018, intocmita de Directia Fond Locativ;

Avand in vedere Hotararea de Consiliu Local nr. 576/28.12.2017, privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitantii care au inregistrat cereri in vederea acordarii unei locuinte din proprietatea Municipiului Iasi sau din proprietatea privata a statului, administrate de Consiliul Local Iasi

Avand in vedere Prevederile Legii Locuintei nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor metodologice de punere in aplicare a acesteia;

Avand in vedere Prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul civil, republicata;

Avand in vedere Prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aproba O.U.G. 40/08.04.1999, privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatie de locuinta, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Propunerile Comisiei sociale constituite in conditiile Legii 114/1996, cuprinse in procesul verbal de sedinta nr. 93079/17.09.2018;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba propunerile Comisiei sociale constituita in condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 93079/17.09.2018, cuprinse in ANEXA NR. 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Fond Locativ si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.3. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Fond Locativ;

(2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local, Paul Corneliu Boisteanu


Contrasemneaza pentru legalitate SECRETAR Denisa Liliana Ionascu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

Nr.

împotriva

0

Abțineri

0

421 din 28 septembrie 2018

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 421 din 28 septembrie 2018

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in conditiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal de sedinta nr. 93079/17.09.2018

 • 1. Se aproba atribuirea la schimb a spatiului de locuit situat in Iasi, Strada Buridava nr.19-25, bl. B4-7,sc.C, et.1, ap.04 domnului Urzica Constantin si familiei sale, recazati din imobilul situat in Iasi, str. L. Catargiu nr. 48;

 • 2. Se aproba atribuirea la schimb a spatiului de locuit situat in Iasi, Str. Al. Musatini nr. 9, bl. N14, sc. B, et.1, ap. 1 domnului Ostafie Petru si familiei sale, recazati din imobilul situat in Iasi, str. L. Catargiu nr. 48;

 • 3. Se aproba atribuirea la schimb a spatiului de locuit situat in Iasi, Str. Vasile Alecsandri nr.4, bl.D, sc.B, et.1, ap.6 doamnei Mihoci Rodica si familiei sale, recazati din imobilul situat in Iasi, str. I. Lozonschi nr. 28;

 • 4. Se aproba atribuirea spatiului de locuit situat in Iasi, Str. Ciurchi nr.117, bl. S1, sc.C, et.3, ap.4 familiei Stanescu Sebastian lonut si Liliana Niculina- poziția 4 in lista care stabileste prioritatea in atribuirea unei locuinte convenabile, aprobata prin HCL 576/28.12.2017.

 • 5.     Se aproba atribuirea la schimb a spatiului de locuit situat in Iasi, Str. Tabacului nr.

7, et. 1, ap. 12 domnului Dulce Dorel si familiei sale, recazati din imobilul situat in Iasi, sos. Voinesti nr. 38;

 • 6.     Se aproba atribuirea spatiului de locuit situat in Iasi, str. Costache Negri nr. 41, bl. Z1, et. 9, ap. 58 doamnei Malache Gabriela Daniela in conformitate cu prevederile OUG 151/2007 privind derogarea de la art. 43 din Legea 114/1996*Legea Locuintei*republicata-Contractul de inchiriere se va incheia pe perioada de un an iar locuinta se va atribui cu caracter de necesitate, cu posibilitate de prelungirea;

 • 7.     Se aproba revocarea atribuirii locuintei sociale - beneficiar, Anghelus Petronela Marieta-aprobata prin Hotararea de Consiliu Local nr. 254 din 27.06.2018.

 • 8.     Se aproba atribuirea spatiului de locuit situat in Iasi, Str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, P, ap. 3 doamnei Pancu Geanina Simona- pozitia 6 in lista care stabileste prioritatea in atribuirea unei locuinte sociale, aprobata prin HCL 576/28.12.2017

 • 9. Se aproba atribuirea spatiului de locuit situat in Iasi, Str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, ap. 21 doamnei lancu Corina- poziția 7 in lista care stabilește prioritatea in atribuirea unei locuinte sociale, aprobata prin HCL 576/28.12.2017.

 • 10.    Se aproba atribuirea la schimb a spatiului de locuit situat in Iasi, Str. Bularga nr. 14 A, et.3, ap. 52 doamnei Feraru Doina si familiei sale, recazati din imobilul situat in Iasi, str. Cuza Voda nr. 43;

 • 11.    Se aproba atribuirea la schimb a spatiului de locuit situat in Iasi, Str. Bularga nr. 14 A, et.2, ap. 32 doamnei Raut Maria Mioara si familiei sale, recazati din imobilul situat in Iasi, str. Cuza Voda nr. 43;

 • 12.    Se aproba atribuirea la schimb a spatiului de locuit situat in Iasi, Str. Dochia nr.8 familiei Lacusta Sorin si Saria, recazati din imobilul situat in Iasi, str. Pacurari nr. 86, corp C2;

 • 13.    Se aproba atribuirea spatiului de locuit situat in Iasi, Str. M. Kogalniceanu nr. 32 familiei Budeanu Gheorghe si Mariana in conformitate cu prevederile OUG151/2007 privind derogarea de la art. 43 din Legea 114/1996*Legea Locuintei*republicata-

 • 14.   Se aproba atribuirea locuintei situata in B-dul Tudor Vladimirescu 79A, et. 1, camera 22 doamnelor Pieptu Eugenia si Ciubotaru Elena. Contractul de inchiriere se va incheia pe perioada de un an, cu posibilitate de prelungire, iar locuinta se va atribui cu caracter de necesitate;

 • 15.   Se aproba atribuirea spatiului de locuit situat in Iasi, Caminul B-dul T.Vladimirescu nr.79A, parter, camera 3 doamnei Albu Valerica in conformitate cu prevederile OUG 151/2007 privind derogarea de la art. 43 din Legea 114/1996*Legea Locuintei*republicata- Contractul de inchiriere se va incheia pe perioada de un an iar locuinta se va atribui cu caracter de necesitate, cu posibilitate de prelungirea;

 • 16.   Se aproba revocarea atribuirii la schimb a locuintei din B-dul T. Vladimirescu nr. 79A, camera 9 - beneficiari, Rotariu Lucia si Rotariu Lulu Iordache - aprobata prin Hotararea de Consiliu Local nr. 214 din 30.05.2018. Nu s-au prezentat in vederea perfectarii contractului de inchiriere desi au fost instiintati.

 • 17.   Se aproba intocmirea de contracte de inchiriere, in caminul situat in Std Gradinari nr. 2, pentru urmatorii: Trofin Mihai si Petronela, Srainer Cristian, Dumitrascu Doina Mirela, Radeanu Ioan, Majlat Judit Contractele vor fi incheiate pentru spatiile locative pe care le ocupa in prezent. Contractele de inchiriere se vor incheia pe perioada de un an iar locuintele se vor atribui cu caracter de necesitate.

 • 18. Se mentine atribuirea spatiului de locuit, situat in Sos Rediu Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 1, et. 4, ap. 20, d-nei Agapi Ruxandra Andreea. Contractul de inchiriere se va incheia pentru o durata de un an iar locuinta va avea destinatia de locuinta de necesitate.

 • 19. Se aproba scoaterea din circuitul locativ a spatiului din sos. Voinesti nr. 38 compusa din 3 camere, in suprafata de 64,59 mp, 4 dependinte principale, in suprafata de 23,34 mp.

 • 20. Se aproba scoaterea din circuitul locativ a imobilul situat in Iasi, str. Berthelot nr. 18.

 • 21. Se aproba scoaterea din circuitul locativ a spatiului de locuit situat in imobilul din Iasi, str. Pasaj Cuza Voda nr.1 compus dintr-o camera in suprafata de 12 mp.

 • 22. Se aproba reluarea relatiilor contractuale cu Universitatea Nationala de Arte George Enescu pentru locuinta din Str. Piata Unirii nr. 5, sc.B, etaj 2 ap. 11. Contractul de inchiriere va fi intocmit pana la data de 27.06.2019, cu posibilitate de prelungire.

 • 23. Se aproba reluarea relatiilor contractuale cu Enache Viorica si familia sa pentru locuinta din Str. Bularga nr. 14A,et. 1, ap. 20. Contractul de inchiriere va fi intocmit pe o perioada de 1 an de zile, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale si angajamentului fata de DGEFPL Iasi.

 • 24. Se aproba preluarea, in calitate de titular, a contractului de inchiriere pentru locuinta situata in sos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 35 de catre Iftode Stelian Rares.

 • 25. Se aproba reluarea relatiilor contractuale cu Achitei Petronel si fiul acestuia, Achitei Cosmin, pentru locuinta din sos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, sc. C, et. 3, ap. 19. Contractul de inchiriere va fi intocmit pe o perioada de 1 an de zile, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale si angajamentului fata de DGEFPL Iasi.

 • 26. Se aproba reluarea relatiilor contractuale cu Baciu Violeta pentru locuinta din Str. Bularga nr. 14A, etaj 1, ap. 16. Contractul de inchiriere va fi intocmit pe o perioada de 1 an de zile, cu posibilitate de prelungire.

 • 27. Se aproba includerea in contractul de inchiriere pentru spatiul de locuit situat in str. Canta nr. 60, et. 2, ap. 40 a fiului Apetrachioaei Mihai.

 • 28. Se aproba prelungirea relatiilor contractuale cu Cozma Constantin pentru locuinta din bdul Chimiei nr. 99, bl. 9, sc. B, et.2, ap. 10. Contractul de inchiriere va fi intocmit conditionat de achitarea debitelor la bugetul local inregistrate de numitii Bogdan Remus Constantin si Acatrinei Alexandra Denisa. Durata contractul este de 1 an de zile.

 • 29. Se aproba prelungirea relatiilor contractuale Cretu Dumitru si Maria pentru locuinta din B-dul Chimiei nr. 97, bl. 8, sc. B, et. 3, ap. 14. Contractul de inchiriere va fi intocmit conditionat de achitarea a 10% din debitele restante catre bugetul local si esalonarea diferentei ramase. Contractul se va incheia pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea clauzelor contractuale si obligatiei de plata esalonata a debitelor catre bugetul local.

 • 30. Se aproba prelungirea relatiilor contractuale cu Galii Dumitrita Catalina pentru locuinta din str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, P, ap. 4 . Contractul de inchiriere va fi intocmit pe o perioada de 1 an de zile, cu posibilitate de prelungire.

 • 31. Se aproba prelungirea relatiilor contractuale cu Caldararu Ana Maria pentru locuinta din B-dul Chimiei nr. 101, bl. 10, sc. B, et. 3, ap. 16. Contractul de inchiriere va fi intocmit conditionat de achitarea a 10% din debitele restante catre bugetul local si esalonarea diferentei ramase. Contractul se va incheia pe o     perioada de 3 ani,

cu posibilitate de prelungire, conditionat de respectarea     clauzelor contractuale si

obligatiei de plata esalonata a debitelor catre bugetul local.

 • 32. Se aproba prelungirea relatiilor contractuale cu Ciofu Cristina Maria pentru locuinta din B-dul Chimiei nr. 87, bl. 15, et. 3, ap. 15. Contractul de inchiriere va fi intocmit pe o perioada de 1 an de zile, cu posibilitate de prelungire.

 • 33. Se aproba prelungirea relatiilor contractuale cu Cazacu Vasile Cristian pentru locuinta din B-dul Chimiei nr. 103, bl. 11, et. 3, ap. 13. Contractul de      inchiriere va

fi intocmit pentru o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire. Numitele Mihai Anca Maricica si Cazacu Cristina Elena vor fi incluse in contract la data inregistrarii solicitarii impreuna cu documentele justificative.

 • 34. Se aproba preluarea, in calitate de titular, a contractului de inchiriere pentru locuinta situata in d-dul Chimiei nr. 89, bl.14, etaj. 2, ap. 12 de catre Avirvarei Viorel. Contractul de inchiriere se va intocmi pe o perioada de 3 ani de zile cu posibilitate de prelungire.

 • 35. Se aproba prelungirea relatiilor contractuale cu Caragea Emilia pentru locuinta din str. I.C. Bratianu nr. 16 - etaj 1. Contractul de inchiriere va fi intocmit pana la data de 27.06.2019 si excluderea din contract a fiicei, Anton Elena.

 • 36. Se aproba reluarea relatiilor contractuale cu Pricop Liliana pentru locuinta din str. T. Cozma nr.96. Contractul de inchiriere va fi intocmit pana la data de 27.06.2019.

 • 37. Se aproba prelungirea relatiilor contractuale cu Cajban Lucica pentru locuinta din str. I. C. Bratianu nr.16. Contractul de inchiriere va fi intocmit pe o perioada de 1 an de zile cu posibilitate de prelungire.

 • 38. Se aproba preluarea, in calitate de titular, a contractului de inchiriere pentru locuinta situata in b-dul Chimiei nr. 35, bl F2-1, sc.B, et.3, ap.23 de catre Vieru Liviu Gabriel. Contractul de inchiriere se va intocmi pana la data de 27.06.2019.

 • 39. Se aproba prelungirea duratei, pana la data de 01.08.2019, pentru contractele de inchiriere ale urmatorilor chiriasi din b-dul Tudor Vladimirescu nr. 79A: Galii Mirela, Agafitei Mariana, Rotariu Neculai Florica, Rotariu Maricica, Costin Aneta, Muscu Ionut Eugen, Cozma Vasile. Se mentine posibilitatea prelungirii contractelor de inchiriere conditionat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 40. Se aproba prelungirea duratei, pana la data de 01.09.2019, pentru contractele de inchiriere ale urmatorilor chiriasi din b-dul Tudor Vladimirescu nr. 79A: Surubaru Maria, Raducanu Ramona Angelica, Radu Ioana Isabela, Pompas Luminita Elena, Chisca ionut Bogdan, Butnaru Iolanda Andreea, Craciun Vasile Florin. Se mentine posibilitatea prelungirii contractelor de inchiriere conditionat de respectarea clauzelor contractuale.

Dispozitii finale:

Dupa aprobarea atribuirilor, dosarele de locuinte ale solicitantilor din listele de prioritate stabilite pentru repartizarea locuintelor convenabile/sociale, care au beneficiat de atribuirea unei locuinte, vor fi scoase din evidenta care cuprinde persoanele sau familiile care solicita municipalitatii atribuirea unei locuinte convenabile/sociale in baza Legii114/1996, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Exceptie fac beneficiarii de locuinte de necesitate.

Beneficiarii repartitiilor de locuinte sociale, vor face dovada ca indeplinesc in continuare conditiile de acces la locuinta prevazute de Legea 114/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, prezentand:

declarații de venit (sot/sotie, alti membri majori ai familiei), legalizate la notariat, din care sa rezulte veniturile nete realizate in ultimele 12 luni; declaratia de venituri va fi insotita de adeverinte cu veniturile nete declarate, realizate in ultimele 12 luni de sot/sotie si alti membri majori ai familiei; Potrivit Legii 114/1996, beneficiaza de repartizarea locuintelor sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoana, realizat in ultimele 12 luni, sub nivelul castigului salarial mediu net lunar pe economie.

 • •     declarații notariale pe propria raspundere,(sot/sotie), precum ca nu au detinut si nu detin o locuinta in proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte si/sau nu detin cu contract de inchiriere, in calitate de titular, o locuinta sociala sau din fondul locativ de stat atribuita in conditiile Legii 114/1996.

 • •      carti de identitate cu domiciliile stabile in Municipiul Iași - sot/sotie.

Beneficiarii atribuirilor de locuinte convenabile vor face dovada ca indeplinesc in continuare conditiile de acces la locuinta prevazute de Legea 114/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, prezentand:

 • •     declaratii notariale pe propria raspundere,(sot/sotie), precum ca nu au detinut si nu detin o locuinta in proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte si/sau nu detin cu contract de inchiriere, in calitate de titular, o locuinta convenabila, atribuita in conditiile Legii 114/1996,

 • •      carti de identitate cu domiciliile stabile in Municipiul Iasi - sot/sotie Beneficiarii atribuirilor de locuinte trebuie sa se prezinte la sediul Directiei Fond Locativ, in scopul intocmirii contractului de inchiriere, in termen de 20 de zile de la comunicarea hotararii de consiliu local. In caz contrar locuintele repartizate vor redeveni vacante si vor fi inaintate Comisiei constituite in conditiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizarii unei alte locuinte va fi reluata la cererea expresa formulata in scris de catre cei ale caror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 20 de zile anterior mentionat.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local, Paul Corneliu Boisteanu

8 / 8 la H.C.L. nr. 421 din 28 septembrie 2018