Hotărârea nr. 422/2018

HOTARARE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi,insusit prin HCL 211 /2018Municipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi,

insusit prin HCL 211 /2018

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 92681/14.09.2018, intocmita de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;

Avand in vedere adresele nr. 67963/02.07.2018, nr. 70514/09.07.2018, nr. 92499/19.09.2018, nr. 74435/20.07.2018 ale Serviciului Juridic;

Avand in vedere adresele nr. 39588/11.07.2018, nr. 34198/27.07.2018, nr. 99027/2017 si nr. 16083/19.03.2018, nr. 48568/22.08.2018, nr. 39022-39024/27.04.2017, nr. 58058/16.04.2018, nr. 4558/16.04.2018, 7276/05.03.2018, 48568/22.08.2018, 14881/06.03.2018 si nr. 39023/08.06.2017 ale Compartimentului de Implimentare a Legilor Proprietatii din cadrul Serviciului Gis Cadastru;

Avand in vedere planurile de amplasament intocmite de persoane autorizate;

Avand in vedere corelarea intre evidenta contabila si evidenta tehnico-

operativa;

Avand in vedere HCL 211/2018 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Avand in vedere Legea 213/1989 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 211/2018, in sensul ca, Anexa 1 (Directia Exploatare Patrimoniu) se completeaza cu:

  • - teren in suprafata de 329 mp, situat in bld. Chimiei nr. 4 bis, identificat cadastral prin tarla T 9, parcela CR 2016/1, CR 2016/3, CR 2016/4, conform Anexei 1;

  • - teren in suprafata de 1018 mp, situat in bld. Chimiei nr. 4 bis, identificat cadastral prin tarla T 9, parcela CAT 1985, conform Anexei 2;

  • - teren in suprafata de 772 mp, situat in bld. N. Iorga, identificat cadastral prin tarla T11, parcela DS 218, CR 215, conform Anexei 3;

  • - teren in suprafata de 122 mp, situat in str. Fratilor nr. 44, identificat cadastral prin tarla T102, parcela AG 3680 (partial), DS 3681(partial), conform Anexei 4;

  • - teren in suprafata de 390 mp, situat in sos. Nicolina, identificat cadastral prin tarla T 70, parcela DS 3852/5, conform Anexei 5;

  • - teren in suprafata de 34 mp, situat in str. Marginei, identificat cadastral prin tarla T 17, parcela AG 236/1, conform Anexei 6;

  • - teren in suprafata de 58 mp, situat in str. Aeroportului nr. 14, identificat cadastral prin tarla T 7, parcela CAT 234/1, conform Anexei 7;

- teren in suprafata de 495 mp, situat in Fd. Calarasi nr. 5-7, identificat cadastral prin tarla T 27, parcela AG 1543, conform Anexei 8;

- teren in suprafata de 25 mp, situat in Fundac Eternitate nr. 14, identificat cadastral prin tarla T 2, parcela CC 142 (partial), conform Anexei 9;

- teren in suprafata totala de 123 mp, compus din 1CC in suprafata de 29 mp + 2CC in suprafata de 93 mp, situat in bdul Tutora nr. 2bis, identificat cadastral prin tarla T 50, parcela CR 2112, DS 2113, CR 2100 si CAT 2147, conform Anexei 10;

- teren in suprafata totala de 253,15 mp, compus din 1CC in suprafata de 90 mp + 2CC in suprafata de 163,15 mp, situat in B-dul Metalurgiei nr. 3, identificat cadastral prin tarla T 9, parcelele CR 2616/1, C 2615, DS 2609/1, conform Anexei 11;

- teren in suprafata de 83 mp, situat in sos Nicolina nr. 4, identificat cadastral prin tarla T 21 parcelele CAT 1024/50, conform Anexei 12;

- teren in suprafata de 94 mp, situat in str. V. Lupu nr. 95, identificat cadastral prin tarla T 8, parcela CAT 467, conform Anexei 13;

- teren in suprafata de 367 mp, situat in str. Hatman Sendrea nr. 27(fosta str. Hatman Sendrea nr. 46-48), identificat cadastral prin tarla T 54, parcela CAT 2009 (partial), conform Anexei 14;

- teren in suprafata de 842 mp, cuprins intre Intersectia Octav Bancila cu str. Pacurari, identificat cadastral prin tarla T 30, parcela CAT 1196, conform Anexei 15;

- teren in suprafata de 140 mp, situat in str. Caprelor f.n., identificat cadastral prin tarla T 189, parcela CTD 104, conform Anexei 16;

- teren 1CC in suprafata de 199 mp + 2CC in suprafata de 71 mp, situat in str-la Caramidari nr. 2G, identificat cadastral prin tarla T 35, F 1226 (partial), parcela AD.OP., conform Anexei 17;

- teren in suprafata totala de 260 mp, compus din 1CC in suprafata de 200 mp + 1CC in suprafata de 60 mp situat in zona Selgros, identificat cadastral prin tarla T 53, DF 2796, CAT 2797, CAT 2795 si T2, CAT 3591, HC 85 parcela CTD 104, conform Anexei 18.

Art.2. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directiei Fond Locativ, Directiei Exploatare Patrimoniu, Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.3. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Fond Locativ, Directia Exploatare Patrimoniu, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale;

(2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local, Paul Corneliu Boisteanu


Contrasemneaza pentru legalitate SECRETAR Denisa Liliana Ionascu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

22

Pentru

22

împotriva

0

Abțineri

0

Nr. 422 din 28 septembrie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 422 din 28 septembrie 2018