Hotărârea nr. 423/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 204/30.05.2018 (referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica nr. 78117/01.09.2010 incheiat cu S.C. Ecopiata S.A.)Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 204/30.05.2018 (referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica nr. 78117/01.09.2010 incheiat cu S.C. Ecopiata S.A.)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.09.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere propunerea formulata, aprobata si consemnata in procesul - verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi, in sensul ca TVR Iasi va ceda suprafata de teren din strada Sararie catre Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iasi, pentru construirea unei baze sportive necesara studentilor;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 95308/21.09.2018, intocmita de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;

Având în vedere adresa nr. 91798/12/09.2018 a Societatii Romane de Televiziune;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 204/2018, prin care s-a aprobat atribuirea in administrare cu titlu gratuit, catre Societatea Româna de Televiziune, pentru Studioul Regional de Televiziune Iasi TVR Iasi, a spatiului in suprafata utila totala de 884,34 mp, situat in Piata Agroalimentara Independentei, bl. D1-D2, mezanin;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea art. 2, alin a) al Hotararii Consiliului Local nr. 204/2018, care va avea urmatorul cuprins:

“ a) Spatiul mentionat la art. 1, cu suprafata utila de 884.34 mp, calea de acces si terenul aferent (in cota indiviza), se atribuie in administrare, cu titlu gratuit, Societății Române de Televiziune, pe o durata de 25 ani, pentru functionarea Studioului Regional de Televiziune Iasi. Lucrarile pentru reabilitare si punere in functiune se vor suporta de SRT, investitiile urmand a fi amortizate pe perioada utilizarii spatiului. De asemenea va efectua toate lucrările de întreținere curentă a spatiului, va achita utilitățile și orice alte cheltuieli legate de acesta”.

Art. 2. Studiolul Regional de Televiziune lasi - TVR lasi va ceda suprafata de teren din strada Sararie catre Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iasi, pentru construirea unei baze sportive necesara studentilor.

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 204/2018 raman nemodificate.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Societății Române de Televiziune - Studioului Regional de Televiziune Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta

Patrimoniu Public si Privat; Societatea Româna de Televiziune - Studioul Regional de Televiziune Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,

Nr. 423 din 28 septembrie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 423 din 28 septembrie 2018