Hotărârea nr. 424/2018

HOTARARE privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului,in suprafata de 192 mp,situat in Iasi,strada Sf. Andrei nr. 34,proprietatea privata a Municipiului Iasi,identificat in sectorul cadastral 55,parcela CC 1444,inscris in Cartea Funciara a Municipiului Iasi cu numarul cadastral 152234Municipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 192 mp, situat in Iasi, strada Sf. Andrei nr. 34, proprietatea privata a Municipiului Iasi, identificat in sectorul cadastral 55, parcela CC 1444, inscris in Cartea Funciara a Municipiului Iasi cu numarul cadastral 152234

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 94029/ 18.09.2018 intocmita de catre Directia Fond Locativ,

Avand in vedere adresa nr. 118469/27.11.2017 prin care doamna Carmen Manolache, in calitate de reprezentant legal al Societatii Comerciale ”Corsini Ristorante” S.R.L., cu sediu in Iasi, nr. 7A, inregistrata la Registrul Comertului Iasi sub nr. J22/665/2012, CUI RO 30080133, solicita cumpararea terenului in suprafata de 192 mp, situat in Iasi, strada Sf. Andrei nr. 34, proprietate privata a Municipiului Iasi, identificat in sector cadastral 55, parcela CC 1444, inscris in Cartea Funciara nr. 152234 a Municipiului Iasi;

Avand in vedere Hotararea Consiliului nr. 211/2018 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 210 din 31 mai 2017 privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 372 din 31 august 2018 privind aprobarea unor proceduri in emiterea actelor administrative cu privire la terenurile din patrimoniul privat al Municipiului Iasi si aflate in administrarea Consiliului Local Iasi prin Directia Fond Locativ;

Avand in vedere Raportul de evaluare nr. 128643/3/28.12.2017, intocmit de catre Societatea Comerciala Real Estate Value S.R.L.;

Avand in vedere Raportul comisiei tehnice nr. 6502/22.01.2018 privind analizarea solicitarilor de cumparare a unor bunuri imobile aflate in proprietatea Municipiului Iasi, de catre comisia tehnica constituita prin Dispozitia nr. 81/11.01.2018;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba vanzarea prin licitație publica a terenului in suprafața de 192 mp, situat in Iasi, strada Sf. Andrei nr. 34, proprietate privata a Municipiului Iasi conform H.C.L. nr. 211/2018 - anexa 2, poziția 185, identificat in sector cadastral 55, parcela CC 1444, inscris in Cartea Funciara nr. 152234 a Municipiului Iasi - conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se insuseste Raportul de evaluare nr. 128643/3/28.12.2017 a terenului in suprafata de 192 mp situat in Iasi, strada Sf. Andrei nr. 34, identificat in sectorul cadastral 55, parcela CC 1444, inscris in Cartea Funciara a Municipiului Iasi cu numarul cadastral 152234, intocmit de catre Societatea Comerciala Real Estate Value S.R.L in baza contractului de servicii nr. 78438/07.08.2017, care stabileste valoarea de piata de 31.680 euro si o valoare unitara de 165 euro/mp, respectiv 147 330 lei, la care se va adauga T.V.A.

Art. 3 Comisia constituita potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 210 din 31 mai 2017 va desfasura procedurile de vanzare a imobilului teren cu suprafata de 192 mp situat in Iasi, strada Sf. Andrei nr. 34, identificat in sector cadastral 55, parcela CC 1444, inscris in Cartea Funciara nr. 152234 a Municipiului Iasi, la un pret ce nu poate fi mai mic decat cel stabilit prin raportul de evaluare insusit la art. 2 al prezentei hotarari.

Art. 4 Se aproba caietul de sarcini privind vanzarea prin licitație publica cuprins in Anexa 2, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 Cheltuielile privind intocmirea in forma autentica a contractului de vanzare-cumparare vor fi suportate de catre cumparator.

Art. 6 Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze contractul

de vanzare cumparare. Achitarea integrala a contravalorii terenului se va face in termen de 15 zile calendaristice de la data incheierii procesului verbal de vanzare.

Art.7. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului

Municipiului Iasi, Directiei Fond Locativ, Comisiei de vanzare, Directiei Generale Economice si Finantelor Publice Locale si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.8. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face

cu respectarea cadrului legal incident de catre Comisia de vanzare, Directia Fond Locativ, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale;

(2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Contrasemneaza pentru legalitate PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR Consilier local, Denisa Liliana Ionascu Paul Corneliu Boisteanu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

20

Pentru

19

împotriva

0

Abtineri

1


Nr. 424 din 28 septembrie 2018


3 / 3 la H.C.L. nr. 424 din 28 septembrie 2018