Hotărârea nr. 425/2018

HOTARARE privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 99 mp,situat in Iasi,strada Pacurari nr. 10,proprietate privata a Municipiului Iasi,inscris in Cartea Funciara nr. 160877 a Municipiului Iasi,nr. cadastral 160877Municipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului

in suprafata de 99 mp, situat in Iasi, strada Pacurari nr. 10, proprietate privata a Municipiului Iasi, inscris in Cartea Funciara nr. 160877 a Municipiului Iasi, nr. cadastral 160877

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Econimica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 94028/ 18.09.2018 intocmita de catre Directia Fond Locativ;

Avand in vedere adresele 14380/2017 si 125722/2017 prin care Surdu Victor Cristian, Surdu Amelia Elena, Surdu Dumitru Gabriel solicita cumpararea terenului in suprafata de 99 mp, situat in Iasi, strada Pacurari nr. 10;

Avand in vedere Hotarârea Consiliului nr. 211/2018 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 210 din 31 mai 2017 privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ

Avand in vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 372 din 31 august 2018 privind aprobarea unor proceduri in emiterea actelor administrative cu privire la terenurile din patrimoniul privat al Municipiului Iasi si aflate in administrarea Consiliului Local Iasi prin Directia Fond Locativ;

Avand in vedere Raportul de evaluare nr. 128643/1/28.12.2017, intocmit de catre societatea comerciala Real Estate Value S.R.L.;

Avand in vedere Procesul verbal nr. 126563/19.12.2017 al Comisiei tehnice de analiza a solicitarilor de vânzare a unor terenuri proprietate privata a Municipiului Iasi, constituita prin Dispozitia 3443/08.09.2017;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba vânzarea prin licitație publica a terenului in suprafața de 99 mp, situat in Iasi, strada Pacurari nr. 10, proprietate privata a Municipiului Iasi conform HCL nr. 211 / 2018 - anexa 2, poziția 474, inscris in Cartea Funciara nr.160877 a Municipiului Iasi, nr. cadastral 160877 - conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2 Se insuseste Raportul de evaluare nr. 128643/1/28.12.2017 a terenului in suprafata de 99 mp situat in Iasi, strada Pacurari nr. 10, intocmit de catre Societatea Comerciala Real Estate Value S.R.L care stabileste valoarea de piata de 18.350 euro, respectiv 85.340 lei si o valoare unitara de 185,40 euro/mp, respectiv 862,02 lei/mp, la care se adauga T.V.A. conform reglementarilor in vigoare.

Art. 3 Comisia constituita potrivit Hotarârii Consiliului Local nr. 210 din 31 mai 2017 va desfasura procedurile de vânzarea a imobilului teren cu suprafata de 99 mp situat in Iasi, strada Pacurari nr. 10, inscris in Cartea Funciara nr.160877 a Municipiului Iasi, nr. cadastral 160877, la un pret ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare insusit la art. 2 al prezentei hotarâri.

Art. 4 Se aproba caietul de sarcini privind vânzarea prin licitatie publica cuprins in Anexa 2, ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 5 Cheltuielile privind intocmirea in forma autentica a contractului de vânzare-cumparare vor fi suportate de catre cumparator.

Art. 6 Se imputerniceste Primarul Municipiului Iași sa semneze contractul de vânzare cumparare. Achitarea integrala a contravalorii terenului se va face in termen de 15 zile calendaristice de la data incheierii procesului verbal de vânzare.

Art.7. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Fond Locativ, Comisiei de vânzare, Directiei Generale Economice si Finantelor Publice Locale si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.8. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Comisia de vânzare, Directia Fond Locativ, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale;

(2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local, Paul Corneliu Boisteanu


Contrasemneaza pentru legalitate SECRETAR Denisa Liliana Ionascu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

20

Pentru

18

împotriva

0

Abtineri

1

* domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai nu participa la vot.

Nr. 425 din 28 septembrie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 425 din 28 septembrie 2018