Hotărârea nr. 426/2018

HOTARARE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 220 din 30 mai 2018,privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA MISTRETULUI NR. 23,NUMAR CADASTRAL 148187,intocmit in vederea construirii unei anexe gospodaresti,pe teren proprietate privata,persoane fiziceMunicipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 220 din 30 mai 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA MISTRETULUI NR. 23, NUMAR CADASTRAL 148187 intocmit in vederea construirii unei anexe gospodaresti, pe teren proprietate privata, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere cererea beneficiarilor VISCU MIHAI si VISCU MARIETA inregistrata la nr. 92208/13.09.2018 prin care solicita rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 220 din 30 mai 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, strada MISTRETULUI NR. 23, NUMAR CADASTRAL 148187, intocmit in vederea construirii unei anexe gospodaresti, pe teren proprietate privata, persoane fizice.

Avand in vedere adresa incorecta a terenului studiat mentionata in Hotararea Consiliului Local se solicita rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 220 din 30 mai 2018 prin indreptarea erorii materiale: corectarea in textul hotararii adresa amplasamentului strada Mistretului nr. 23 in loc de strada Mistretului nr. 24, cum din eroare s-a redactat.

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 95227 din 21.09.2018 intocmita de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 220 din 30 mai 2018, in sensul indreptarii erorii materiale, corectarea in textul hotararii: adresa amplasamentului strada Mistretului nr. 23 in loc de strada Mistretului nr. 24, cum din eroare s-a redactat.

Art.2. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor domnul VISCU MIHAI si doamna VISCU MARIETA si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.3. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii;

(2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local, Paul Corneliu Boisteanu


Contrasemneaza pentru legalitate SECRETAR Denisa Liliana Ionascu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

18

Pentru

14

împotriva

0

Abțineri

4

Nr. 426 din 28 septembrie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 426 din 28 septembrie 2018