Hotărârea nr. 427/2018

HOTARARE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 389 din 31 august 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI,STRADA IANCU BACALU NR. 31A,NUMAR CADASTRAL 136291,intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective,pe teren proprietate privata,persoana fizicaMunicipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 389 din 31 august 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IANCU BACALU NR. 31A, NUMAR CADASTRAL 136291 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective, pe teren proprietate privata, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere cererea beneficiarului NORI GEORGE RICARDO inregistrata la nr. 94284/19.09.2018 prin care solicita rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 389 din 31 august 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IANCU BACALU NR. 31A, NUMAR CADASTRAL 136291, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective, pe teren proprietate privata, persoana fizica.

Avand in vedere necorelarea inaltimii maxime admise din Hotararea Consiliului Local si plansa de reglementari urbanistice se solicita rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 389 din 31 august 2018 prin indreptarea erorii materiale: corectarea in textul hotararii - inaltimea maxima admisa H max. = 13,50m masurata de la CTN la cornisa pentru regim de inaltime P+3E (in loc de Hmax.=10,0 m cum din eroare s-a redactat).

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 95226 din 21.09.2018 intocmita de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 389 din 31 august 2018, in sensul indreptarii erorii materiale: corectarea in textul hotararii la Art.1 -Prevederi P.U.Z. - R.L.U.: inaltimea maxima admisa H max. = 13,50m masurata de la CTN la cornisa pentru regim de inaltime P+3E (in loc de Hmax.= 10,0 m cum din eroare s-a redactat).

Art.2. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului domnul NORI GEORGE RICARDO si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.3. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii;

(2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local, Paul Corneliu Boisteanu


Contrasemneaza pentru legalitate SECRETAR Denisa Liliana Ionascu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

19

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

3

Nr. 427 din 28 septembrie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 427 din 28 septembrie 2018