Hotărârea nr. 429/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADELA IARMAROC NR. 2,NUMAR CADASTRAL 154780,intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate,persoana fizicaMunicipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, STRADELA IARMAROC NR. 2, NUMAR CADASTRAL 154780 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 3848 din 24.11.2016 (valabilitate 24 de luni) eliberat de Primăria Municipiului Iasi;

Avand in vedere cererea nr. 59508 din 11.06.2018 prin care POPA MITROFAN LAVINIA ALEXANDRA solicită avizarea si ulterior aprobarea Planului

Urbanistic Zonal - Iași, STRADELA IARMAROC, NR. 2, NUMAR CADASTRAL 18152 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate, persoana fizica.

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 821 din 27.02.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 14.05.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 122 din 22.08.2018 ;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 94262 din 19.09.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - BirouL Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADELA IARMAROC NR. 2, NUMAR CADASTRAL 154780 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate, persoana fizica.

(2) Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 258,00 mp detinuta in baza contractului de vanzare cumparare nr. 7669/2016 ;

INDICATORI URBANISTICI:

  • •     H max = 8,00 m masurata de la streasina la CTN;

Regim de inaltime = P+1E+M;

  • •    POT max = 35 %;

  • •     CUT max = 1,05 mp. ADC /mp teren;

Accesul la zona studiata se face din strada Mitropolit Varlaam in stradela Iarmaroc;

Aliniamentul stradal este de minim 3,00 m fata de limita proprietatii;

Aliniamentul lateral Nord de minim 3,00 si 5,75 m fata de limita proprietatii; Aliniamentul lateral sud de minim 2,00 fata de limita proprietatii; Aliniamentul posterior de minim 3,00 m fata de limita proprietatii;

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta individuala pe teren proprietate , persoana fizica.

Art.4 In conformitate cu plansa U4 (situatia juridica a terenurilor) terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al Municipiului Iasi cu acordul proprietarilor.

Art.5. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului doamna POPA MITROFAN LAVINIA - ALEXANDRA si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.6. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii;

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Contrasemneaza pentru legalitate PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR

Consilier local, Denisa Liliana Ionascu

Paul Corneliu Boisteanu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

19

Nr.

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

3

429 din 28 septembrie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 429 din 28 septembrie 2018