Hotărârea nr. 430/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 6,NUMAR CADASTRAL 134929,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fiziceMunicipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 6, NUMAR CADASTRAL 134929

Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale

pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 3970 din 28.11.2016 (valabilitate 24 de luni) eliberat de Primaria Municipiului Iasi;

Avand in vedere cererea nr. 7128 din 23.01.2018 prin care EDU ALINA CATALINA si EDU CRISTINEL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic

Zonal - Iași, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 6, NUMAR CADASTRAL 134929 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice ;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 708 din 07.04.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 21.03.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 120 din 22.08.2018 ;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 83247 din 14.08.2018 intocmita de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 6, NUMAR CADASTRAL 134929 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice.

(2) Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 240,00 mp detinuta de EDU ALINA CATALINA si EDU CRISTINEL in baza contractului de vanzare cumparare nr. 7825/2016 ;

INDICATORI URBANISTICI:

  • •     H max = 9,00 m masurata de la CTN pana la cornisa; Regim de inaltime = P+1E+M;

  • •    POT max = 40 %;

  • •     CUT max = 1,2 mp.ADC /mp teren;

Amplasarea constructiilor fata de aliniament se va face cu o retragere de 12,00 m fata de axul strazii Mitropolit Varlaam, conform plansei 2 - reglementari urbanistice-zonificare.

Distanta cladirilor fata de proprietatile vecine, in limite laterale, va fi de 1,50 m fata de limita de proprietate din vest si variabil de la 3,00 la 6,00 m fata de limita de proprietate din est.

Aliniamentul posterior (nord) va fi de 3.00 metri.

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta pe teren proprietate, persoane fizice.

Art.4 In conformitate cu plansa U4 (situatia juridica a terenurilor) terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al Municipiului Iasi cu acordul proprietarilor.

Art.5. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor doamna EDU ALINA CATALINA si domnul EDU CRISTINEL si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.6. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii;

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Contrasemneaza pentru legalitate PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR

Consilier local, Denisa Liliana Ionascu Paul Corneliu Boisteanu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

19

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

3


Nr. 430 din 28 septembrie 2018


3 / 3 la H.C.L. nr. 430 din 28 septembrie 2018