Hotărârea nr. 431/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,SOSEAUA IASI – VOINESTI FN,NUMAR CADASTRAL 157373,intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate,persoana juridicaMunicipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA IASI - VOINESTI FN, NUMAR CADASTRAL 157373, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3688 din 25.10.2017 eliberat de Primăria municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 18046 din 20.02.2018 prin care S.C. SIVCO RESIDENCE S.R.L. solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iași, SOSEAUA IASI - VOINESTI FN, NUMAR CADASTRAL 157373, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 93856 din 18.09.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Biroul Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA IASI -VOINESTI FN, NUMAR CADASTRAL 157373, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica.

Suprafața terenului studiat prin PUD este de 4.666,00 mp, detinut de S.C. SIVCO RESIDENCE S.R.L. conform: contract de vanzare - cumparare 2018/2017;

INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max = 12,00 m masurat de la CTA la atic, regim de inaltime P+3E;

  • • POT max = 18,95 %;

  • • CUT max = 0.8 mp. ADC/mp. teren;

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru extinderea constructiei existente, persoana fizica.

Art.4. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului S.C. SIVCO RESIDENCE S.R.L.si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.5. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii;

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local, Paul Corneliu Boisteanu


Contrasemneaza pentru legalitate SECRETAR Denisa Liliana Ionascu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

19

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

3

Nr. 431 din 28 septembrie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 431 din 28 septembrie 2018