Hotărârea nr. 432/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA NICOLINA NR. 60,NUMAR CADASTRAL 155505,intocmit in vederea construirii de locuinte colective,spatii comerciale si birouri,persoane fiziceMunicipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 60, NUMAR CADASTRAL 155505

Intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 3470 din 12.10.2017 eliberat de Primaria Municipiului Iasi;

Avand in vedere cererea nr. 72514 din 12.07.2018 prin care ADUMITROAIE CONSTANTIN SI ADUMITROAEI CLAUDIA solicita avizarea si ulterior aprobarea

Planului Urbanistic Zonal - Iași, SOSEAUA NICOLINA NR. 60, NUMAR CADASTRAL 155505 intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri, persoane fizice ;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 867 din 12.06.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 12.09.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 118 din 22.08.2018;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 92883 din 14.09.2018 intocmita de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 60, NUMAR CADASTRAL 155505 intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri, persoane fizice.

(2) Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 3.029,00 mp din acte (3.202,00 mp conform masuratorii) detinut de ADUMITROAIE CONSTANTIN SI ADUMITROAEI CLAUDIA in baza actului de vanzare - cumparare nr. 4743 din 07.10.2015, act de vanzare cumparare nr. 3047 din 21.07.1998, act de alipire nr. 9643 din 22.12.2016;

INDICATORI URBANISTICI:

Hmax= 40,00 m masurata de la CTN pana la streasina/atic;

Regim de inaltime = 2S+P+11E;

• POT max = 50 %;

• CUT max = 4 mp.ADC /mp teren;

Aliniament stradal:

- 16,20 m fata de limita de proprietate dinspre Soseaua Nicolina (32,70 m din ax) aliniere la P+1;

- 27,80 m fata de limita de proprietate dinspre Soseaua Nicolina (44,20 m din ax) aliniere P+11;

- 5,00 m fata de limita de proprietate dinspre Aleea Tudor Neculai (13,00 m din ax) aliniere P+11

Alinieri laterale:

- 4,00 m fata de limitele de proprietate din partea de nord;

- 3,00 m fata de limitele de proprietate din partea de sud;

- 5,00 m fata de limitele de proprietate din partea de Sud spre Biserica Baptista.

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective, spatii comerciale si birouri.

Art.4 In conformitate cu plansa U4 (situatia juridica a terenurilor) terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al Municipiului Iasi cu acordul proprietarilor.

Art.5. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor domnul ADUMITROAIE CONSTANTIN si doamna ADUMITROAEI CLAUDIA si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.6. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii;

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local, Paul Corneliu Boisteanu


Contrasemneaza pentru legalitate SECRETAR Denisa Liliana Ionascu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

19

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

3

Nr. 432 din 28 septembrie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 432 din 28 septembrie 2018