Hotărârea nr. 434/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA DEALUL BUCIUM NR. 1A,NUMAR CADASTRAL 155108,intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri,spatii de prezentare si depozitare pe teren proprietate,persoana juridica



Municipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, STRADA DEALUL BUCIUM NR. 1A, NUMAR CADASTRAL 155108 Intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri, spatii de prezentare si depozitare pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 4227 din 21.12.2016 (valabilitate 24 de luni) eliberat de Primaria Municipiului Iaai;

Avand in vedere cererea nr. 17653 din 19.02.2018 prin care S.C. CONS NEC S.R.L. solicita avizarea ai ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - laai, STRADA DEALUL BUCIUM NR. 1A, NUMAR CADASTRAL 155108 intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri, spatii de prezentare si depozitare pe teren proprietate, persoana juridica.

Avand in vedere avizele obtinute ai studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru ai Publicitate Imobiliara;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 693 din 17.05.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 20.04.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 117 din 22.08.2018 ;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 91280 din 11.09.2018 intocmita de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA DEALUL BUCIUM NR. 1A, NUMAR CADASTRAL 155108 intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri, spatii de prezentare si depozitare pe teren proprietate, persoana juridica.

(2) Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 3.720,00 mp detinuta de S.C. CONS NEC S.R.L. in baza contractului de vanzare - cumparare nr. 2094/28.10.2016;

INDICATORI URBANISTICI:

  • •     Hmax - 12,00 m masurata de la CTN; Regim de inaltime = D+P+1E;

  • •    POT max = 15 %; CUT max = 0,6 mp.ADC /mp teren;

Principala cale de acces este din strada Trei Fantani, latimea caii de acces secundare existente permite modernizarea, fara a lua terenurile adiacente;

Aliniamentul principal este pozitionat la o distanta de 15,25 fata de limita de la strada;

Regimul de aliniere Vest este de 3,00 m fata de limita proprietatii;

Regimul de aliniere Sud este de 3,00 m fata de limita proprietatii;

Regimul de aliniere Est este de 3,00 m fata de limita proprietatii

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire cladiri de birouri, spatii de prezentare si depozitare pe teren propietate, persoana juridica;

Art.4 In conformitate cu plansa U4 (situatia juridica a terenurilor) terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al Municipiului Iasi cu acordul proprietarilor.

Art.5. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, beneficiarului S.C. CONS NEC S.R.L. si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.6. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii;

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Contrasemneaza pentru legalitate PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR

Consilier local, Denisa Liliana Ionascu Paul Corneliu Boisteanu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

21

Nr.

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

5

434 din 28 septembrie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 434 din 28 septembrie 2018