Hotărârea nr. 435/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA TOMA COZMA NR. 102A,NUMAR CADASTRAL 158220,intocmit in vederea construirii unei locuinte colective mici pe teren proprietate,persoana fizicaMunicipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA TOMA COZMA NR. 102A, NUMAR CADASTRAL 158220, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective mici pe teren proprietate, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 192 din 18.01.2018 eliberat de Primaria Municipiului Iasi;

Avand in vedere cererea nr. 50998 din 18.05.2018 prin care OLARU ROXANA GEORGIANA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iași, STRADA TOMA COZMA NR. 102A, NUMAR CADASTRAL 158220, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective mici pe teren proprietate, persoana fizica, persoana fizica.

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 14.08.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 116 din 22.08.2018 ;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 91799 din 12.09.2018 intocmita de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA TOMA COZMA NR. 102A, NUMAR CADASTRAL 158220, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective mici pe teren proprietate, persoana fizica.

(2) Suprafata terenului studiat prin PUD este de 1.150,00 mp, conform contract de vanzare cumparare nr. 1886 din 06.12.2017.

INDICATORI URBANISTICI:

  • •     H max = 9,00 m masurat de la ± 0,00 la cornisa, regim de inaltime S(D)+P+2E;

  • •    POT max = 30 %;

  • •     CUT max = 0,9 mp.ADC/mp.teren;

Accesul va fi asigurat din strada Toma Cozma.

REGIM DE ALINIERE PRINCIPAL - Minim 5,00 m fata de limita de proprietate;

REGIM DE ALINIERE LATERAL: minim 2,00 m fata de limita de

proprietate;

REGIM DE ALINIERE POSTERIOR: minim 5,00 m fata de limita de proprietate;

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru: construire locuinte colective mici pe teren proprietate, persoana fizica.

Art.4. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului doamna OLARU ROXANA GEORGIANA si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.5. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii;

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Contrasemneaza pentru legalitate PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR

Consilier local, Denisa Liliana Ionascu Paul Corneliu Boisteanu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

21

Nr.

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

5

435 din 28 septembrie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 435 din 28 septembrie 2018