Hotărârea nr. 436/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA BUCIUM NR.18,NUMAR CADASTRAL 154961,intocmit in vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare,pe teren proprietate privata,persoana juridicaMunicipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, SOSEAUA BUCIUM NR.18, NUMAR CADASTRAL 154961, intocmit in vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare, pe teren proprietate privata, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 3043 din 15.09.2017 eliberat de Primaria municipiului Iasi ;

Avand in vedere cererea nr. 8605 din 26.01.2018 prin care S.C. TEHNO STAR S.A., reprezentanta de domnul IRIMIA HARALAMBIE solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, IASI, SOSEAUA BUCIUM NR.18, NUMAR CADASTRAL 154961, intocmit in vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare, pe teren proprietate privata, persoana juridica;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 788 din 19.10.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din 18.05.2018;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 84 din 06.06.2018;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 83839 din 21.08.2018 intocmita de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Iași, SOSEAUA BUCIUM NR.18, NUMAR CADASTRAL 154961, intocmit in vederea construirii construirii de locuinte colective si functiuni complementare, pe teren proprietate privata, persoana juridica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 11.419,00 mp, detinut de S.C. TEHNO STAR S.A., reprezentanta de domnul IRIMIA HARALAMBIE, conform actului de alipire nr.1342/19.10.2016.

Prevederi P.U.Z. / R.L.U.: UTR - LV2 zona locuintelor colective medii realizate numai in conditii de operatiuni corelate de stabilizare, constructie si echipare tehnica a intregului versant.

UTILIZARI ADMISE

- Locuinte colective;

- Hoteluri, pensiuni, spatii cazare;

  • -   Mobilier urban - pergola, chioșcuri, banci, lucrări de arta, fantani

  • -  Comert cu amanuntul;

  • -   Constructii aferente echiparii tehnico-edilitare;

  • -  Amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari sportive.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT:

Aliniamentul principal (la strada propusa) - minim 12,0m fata de limita de proprietate;

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR:

Aliniamentul lateral dreapta - minim 55,0 m fata de limita de proprietate dinspre est; Aliniamentul lateral stanga - minim 5,0m fata de limita de proprietate dinspre vest; Aliniamentul posterior - minim 5,0m fata de limita de proprietate;

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

H max = 14,00 m, (masurata de la cota cea mai inalta a terenului natural)

Regim de inaltime D1+D2+D3+P+2E+3R;

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT = 30%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT = 0,54 mpADC/mp teren

Anexa P2 plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii;

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective.

Art.4. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului SC TEHNO STAR SA -reprezentanta de domnul IRIMIA HARALAMBIE si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.5. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii;

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local, Paul Corneliu Boisteanu


Contrasemneaza pentru legalitate SECRETAR Denisa Liliana Ionascu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

22

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

6

Nr. 436 din 28 septembrie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 436 din 28 septembrie 2018