Hotărârea nr. 437/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA TREI FANTANI NR. 3,CF 152997,NUMAR CADASTRAL 152997 intocmit in vederea construirii unui sediu de firma,depozit si spatiu prestari servicii,pe teren proprietate privata,persoana juridicaMunicipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, STRADA TREI FANTANI NR. 3, CF 152997, NUMAR CADASTRAL 152997 intocmit in vederea construirii unui sediu de firma, depozit si spatiu prestari servicii, pe teren proprietate private, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 1063 din 08.04.2016 si certificatul de urbanism nr.1334 din 05.04.2018 eliberate de Primaria municipiului Iasi ;

Avand in vedere cererea nr. 51717 din 16.05.2017 si cererea nr.63536 din 21.06.2018 prin care S.C. MICROTOP S.R.L. prin domnul ADONICIOAIE DAN solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA TREI FANTANI NR. 3, CF 152997, NUMAR CADASTRAL 152997, intocmit in vederea construirii unui sediu de firma, depozit si spatiu prestari servicii, pe teren proprietate private, persoana juridica;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 572 din 16.11.2016;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din 28.08.2017 ;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 86 din 06.06.2018;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 83253 din 19.08.2018 intocmita de Directia Arhitectura si Urbanism - Biroul Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Iași, STRADA TREI FANTANI NR. 3, CF 152997, NUMAR CADASTRAL 152997, in vederea construirii unui sediu de firma, depozit si spatiu prestari servicii, pe teren proprietate private, persoana juridica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 468 mp (din acte) si 414 mp (masurata) detinut de S.C. MICROTOP S.R.L. conform contractului de vanzare cumparare nr. 1266/03.03.2016.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. UTR: CM-zona functiuni mixte.

Regim de construire : P+1E, H max = 9,0m masurat de la CTN la cornisa;

Indicatori urbanistici:

  • •    POT max = 50%;

  • •     CUT max = 1,2 mp.ADC/mp.teren;

AMPLASAREA CLADIRII FATA DE ALINIAMENTUL PRINCIPAL: retragerea minima fata de aliniament = 6 m fata de limita de proprietate si 12 m fata de axul strazii Trei Fantani;

AMPLASAREA FATA DE LIMITELE LATERALE: retrageri minime fata de limita laterala nord-est = 1,00m si fata de limita laterala sud-vest = 3,5 m ;

AMPLASAREA FATA DE LIMITA POSTERIOARA retrageri minime fata de limita posterioara = 2,00 m;

Bilantul teritorial este calculat la suprafata masurata de 414 mp

Anexa U2 plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru realizarea constructiei propuse.

Art.4. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului SC MICROTOP SRL si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.5. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii;

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Contrasemneaza pentru legalitate PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR

Consilier local, Denisa Liliana Ionascu Paul Corneliu Boisteanu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

22

Nr.

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

6

437 din 28 septembrie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 437 din 28 septembrie 2018