Hotărârea nr. 438/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,CALEA CHISINAULUI NR. 36,NUMAR CADASTRAL 143116,intocmit pentru investitia "Poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Republica Moldova",persoana juridicaMunicipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 36, NUMAR CADASTRAL 143116, Intocmit pentru investitia "Poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Republica Moldova", persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 69 din 10.01.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 62962 din 19.06.2018 prin care INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "MIHAIL GRIGORE STURDZA" AL JUDEȚULUI IASI solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Iași, CALEA CHISINAULUI NR. 36, NUMAR CADASTRAL 143116, intocmit pentru investitia "Poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Republica Moldova", persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 872 din 15.06.2018;

Având in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iași in sedinta din data de 12.09.2018 ;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 126 din 22.08.2018 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 95752 din 21.09.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Biroul Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, CALEA CHISINAULUI NR. 36, NUMAR CADASTRAL 143116, Intocmit pentru investitia "Poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Republica Moldova", persoana juridica;

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 7.419,00 mp (din acte) 9.544,00 mp (masurata), detinut de catre Statul Roman - Domeniu Public al Judetului Iasi cu drept de administrare instituit prin Decizia nr. 404/26.06.1975 (protocol din 19.09.2008).;

INDICATORI URBANISTICI:

UTR 1: POT max = 50 %; CUT max = 1,5 mp.ADC/mp.teren; H max = 20,00 m masurat de la CTN la coama/atic;

UTR 2: POT max = 30 %; CUT max = 4,5 m3/mp teren (0,9 mp.ADC/mp.teren); H max = 15,00 m masurat de la CTN la coama/atic.

Regim de aliniere:

UTR 1: Zona cu destinație speciala - unitati de protecție civila si de paza contra incendiilor - Spp

  • -  Se pastreaza alinierea principala existenta a constructiilor;

  • -  Pentru constructiile noi, avand in vedere amplasamentul studiat cu destinatie speciala si diferita se destinatiile constructiilor situate pe parcelele invecinate, se recomanda retragerea constructiilor fata de limitele laterale cu cel putin 3,00 m;

  • -  Retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi cea reglementata in urma obtienrii Avizelor Companiei Nationale de Cai Ferate ”CFR” si autoritatii Aeronautice Civile Romane, limita posterioara a parcelei aflandu-se in zona de protectie a Caii Ferate si in raza de actiune a heliportului;

UTR 2: Zona destinata heliportului si gestionarii situatiilor de urgenta - Sh

  • -  Aliniamentul la nord de minim 14,00m fata de limita proprietății;

  • -  Aliniamentul la sud de minim 6,50 m fata de limita proprietății;

  • -  Aliniamentul la vest de minim 3,00 m fata de limita proprietății;

  • -  Aliniamentul la est de minim 49,00 m fata de limita proprietății;

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru investitia "Poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Republica Moldova", persoana juridica.

Art.4. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "MIHAIL GRIGORE STURDZA" AL JUDETULUI IASI si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.5. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii;

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local, Paul Corneliu Boisteanu


Contrasemneaza pentru legalitate SECRETAR Denisa Liliana Ionascu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

22

Nr.

Pentru

22

împotriva

0

Abțineri

0

438 din 28 septembrie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 438 din 28 septembrie 2018