Hotărârea nr. 440/2018

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,ZONA VISANI,NUMAR CADASTRAL 156409,întocmit în vederea construirii de locuinte colective mici,persoane fiziceMunicipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, ZONA VISANI, NUMAR CADASTRAL 156409,

întocmit în vederea construirii de locuinte colective mici, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 4150 din 29.11.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 53226 din 24.05.2018 prin care SURDU CRISTIAN, SURDU DOINA, SURDU RALUCA solicită avizarea și ulterior aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - Iași, ZONA VISANI, NUMAR CADASTRAL 156409, întocmit în vederea construirii de locuinte colective mici, persoane fizice.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 09.07.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 123 din 22.08.2018 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 95225 din 20.09.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA VISANI, NUMAR CADASTRAL 156409, întocmit în vederea construirii de locuinte colective mici, persoane fizice ;

(2) Suprafața terenului studiat prin PUD este de 1.200,00 mp, conform act de dezmembrare nr. 3028 din 23.03.2017.

INDICATORI URBANISTICI:

  • •     H max = 9,00 m masurata de la ± 0.00 la streasina;

  • •     Regim de inaltime = D+P+2E;

  • •    POT max = 30 %;

  • •     CUT max = 0,9 mp.ADC/mp.teren;

Accesul la teren se realizeaza din strada Visani cu latimea de 7,00m; accesul in aceasta strada se face din sos. Bucium

Aliniamente:

  • -  la nord-vest - 3,00 m pana la limita proprietatii- conform P.U.D.;

  • -  la est - 3.00 m pana la limita proprietatii- conform P.U.D.;

  • -  la vest - 3.00 m pana la limita proprietatii - conform P.U.D.;

- la sud - 12.51m pana la limita proprietății- conform P.U.D.

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru: construire locuinte colective mici, persoane fizice.

Art.4. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor domnul SURDU CRISTIAN, doamna SURDU DOINA si doamna SURDU RALUCA si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.5. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii;

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local, Paul Corneliu Boisteanu


Contrasemneaza pentru legalitate SECRETAR Denisa Liliana Ionascu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

21

Pentru

16

împotriva

0

Abțineri

5

Nr. 440 din 28 septembrie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 440 din 28 septembrie 2018