Hotărârea nr. 442/2018

HOTARARE privind respingerea inchirierii unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre domnul deputat Nicolae Banicioiu,in vederea organizarii biroului parlamentarMunicipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind respingerea inchirierii unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre domnul deputat Nicolae Banicioiu, in vederea organizarii biroului parlamentar

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 96886/25.09.2018 intocmita de Directia Exploatare Patrimoniu;

Avand in vedere procesul verbal nr. 96873/25.09.2018 al Comisie pentru atribuire spatii catre asociatii, fundatii si partide politice incheiat ca urmare a analizarii solicitarii nr. 66633/28.06.2018 formulata de dl deputat Nicolae Banicioiu;

Avand in vedere prevedrile art. 40, alin. 1 ) si alin. (2) din Legea 96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se respinge inchirierea catre domnul deputat Nicolae Banicioiu a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Iasi, str. Iordachi Lozonschi (fosta Closca), nr. 6, aflat in proprietatea privata a Municipiului Iasi si avand suprafata utila totașa de 77mp, in vederea organizarii biroului parlamentar;

Art.2. (1) Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; Directiei Exploatare Patrimoniu, domnului deputat Nicolae Banicioiu si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local, Paul Corneliu Boisteanu


Contrasemneaza pentru legalitate SECRETAR Denisa Liliana Ionascu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

21

Pentru

16

împotriva

5

Abțineri

0

Nr. 442 din 28 septembrie 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 442 din 28 septembrie 2018