Hotărârea nr. 443/2018

HOTARARE privind aprobarea modificarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,a unitatilor de invatamant particular si confesional/autorizate din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2018-2019Municipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea modificarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, a unitatilor de invatamant particular si confesional/autorizate din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2018-2019

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Social, Culturala, Invatamant, Culte a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere Referatul de specialitate nr. 96904 din 25.09.2018, intocmit de catre Directia Generala Tehnica si Dezvoltare;

Avand in vedere prevederile art. 236 si art. 241 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se modifica in mod corespunzător rețeaua școlara a unitatilor de invatamant de stat din Municipiul Iași pentru anul școlar 2018 - 2019, prin includerea unitatii de invatamant - Scoala Primara Junior”, structura arondata unitatii cu personalitate juridica ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi ;

Art.2. Se modifica in mod corespunzator reteaua scolara a unitatilor de invatamant particular si confesional acreditate/autorizate din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2018 - 2019, modificata, prin excluderea unitatii de invatamant - Scoala Primara ”Junior” ce a fuzionat cu Gradinita “Junior”, structura arondata unitatii cu personalitate Juridica „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi;

Art.3. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Generale Tehnica si Dezvoltare, Directiei Economice de Finante Publice Locale, Inspectoratului Scolar Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.4. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Generale Tehnica si Dezvoltare si Inspectoratul Scolar Judetean Iasi ;

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Contrasemneaza pentru legalitate PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR

Consilier local, Denisa Liliana Ionascu Paul Corneliu Boisteanu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

21

Pentru

21

împotriva

0

Abțineri

0

Nr. 443 din 28 septembrie 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 443 din 28 septembrie 2018