Hotărârea nr. 444/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investitii „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” in Municipiul Iași si a includerii obiectivului în lista de investitii a Municipiului IasiMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivului de investitii „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” in Municipiul Iași si a includerii obiectivului în lista de investitii a Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 septembrie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 96976/25.09.2018 întocmit de către Serviciul Investiții Proprii;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere prevederile Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” in Municipiul Iași.

Art.2. Se aprobă includerea obiectivului de investiții „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” in Municipiul Iași în lista de investiții a Municipiul Iași cu o evaluare estimată de 719.720,88 lei fără TVA, 856.467,85 lei cu TVA, care reprezintă finanțare de la bugetul local.

Art.3. Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 856.467,85 lei cu TVA, din Fondul de rezervă.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generala Tehnica si Dezvoltare; Direcției Implementare SIDU; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de:Direcției Generala Tehnica si Dezvoltare; Direcției Implementare SIDU; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 444 din 28 Septembrie 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 444 din 28 Septembrie 2018