Hotărârea nr. 446/2018

HOTARARE privind denumirea unei artere din Municipiul Iaşi: “Aleea Prof. Victor Bulacovschi”Municipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind denumirea unei artere din Municipiul Iași: “Aleea Prof. Victor Bulacovschi”

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Social, Culturala, Invatamant, Culte a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul nr. 3 din data de 29.03.2018 al Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Iași,

Având în vedere referatul de specialitate nr. 120720 din 05.12.2018 întocmit

de Serviciul G.I.S.-Cadastru,

Având în vedere Ordonanța nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă denumirea de arteră „Aleea Prof. Victor Bulacovschi”, conform planșei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Aleea Prof. Victor Bulacovschi începe din Aleea Copou și se termină la limita de proprietate.

Art.2. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iași, Directiei Arhitectura si Urbanism - Serviciului G.I.S. - Cadastru si Serviciului Autorizare Constructii, Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale, Biroului Județean de Administrare a Bazei de Date si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.3. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S. - Cadastru;

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Contrasemneaza pentru legalitate PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR

Consilier local, Denisa Liliana Ionascu

Paul Corneliu Boisteanu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

21

Pentru

21

împotriva

0

Abțineri

0

Nr. 446 din 28 septembrie 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 446 din 28 septembrie 2018