Hotărârea nr. 447/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Planului de calitate a aerului în Municipiul Iași pentru indicatorul PM10,perioada 2018 - 2022,aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 292 din 27 iulie 2018 cu detalierea Măsurii 1.1. Modernizare parc auto destinat transportului public și 1.11. Promovarea utilizării transportului publicMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării Planului de calitate a aerului în Municipiul Iași pentru indicatorul PM10, perioada 2018 - 2022, aprobat prin Hotararea Consiliului

Local nr. 292 din 27 iulie 2018 cu detalierea Măsurii 1.1. Modernizare parc auto destinat transportului public și 1.11. Promovarea utilizării transportului public

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 16.10.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 103456 din 10.10.2018 întocmită de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere prevederile Legii nr.104 din 15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 806 din 26 octombrie 2016 pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 și 7 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 257 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

Având în vedere prevederile Ordinului MMP nr. 3299 din 28 august 2012 privind aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

Având în vedere prevederile Ordinului MM nr. 598/2018 din 20 iunie 2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ - teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Având în vedere prevederile Ordinului MM nr. 741/2018 din 13 iulie 2018 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea Planului de calitate a aerului în Municipiul Iași pentru indicatorul PM10, perioada 2018 - 2022, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 292 din 27 iulie 2018 cu detalierea Măsurii 1.1. Modernizare parc auto destinat transportului public și 1.11. Promovarea utilizării transportului public, din Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu; Garzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Iasi; Agenției pentru Protecția Mediului Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu și instituțiile/operatorii responsabili cu aplicarea măsurilor din plan.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,

Nr. 447 din 16 octombrie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA la H.C.L. nr. 447/16.10.2018

Măsura 1.1. Modernizare parc auto destinat transportului public

Sector sursă afectat: Transport

Descrierea măsurii: Înnoirea parcului auto destinat transportului public (Compania de Transport Public Iași) prin achiziția de 88 autobuze având norma de poluare Euro 6, 45 autobuze electrice, 64 autobuze ce folosesc combustibili alternativi și 16

’                                                                                                                                                                                                                   3

tramvaie noi.

Surse de finanțare: Program Operațional Regional, Buget Local și Fondul pentru Mediu

Alte date cheie privind punerea în aplicare: Înlocuirea autobuzelor cu norme inferioare de poluare începând cu anul 2018

Indicator pentru monitorizarea progreselor: număr de autobuze Euro 6, număr autobuze electrice, număr autobuze ce folosesc combustibili alternativi, număr de tramvaie noi Responsabil: Primarul Municipiului Iași, Director General Compania de Transport Public Iași

Reducerea emisiilor ca urmare a măsurii aplicate: 1,83t/an emisii de PM 10 provenite de la parcul auto Compania de Transport Public.

În cadrul Planului integrat de calitate a aerului pentru municipiul Iași pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX) și particule în suspensie PM10, se va menționa și cantitatea de emisii reduse.

Măsura 1.11. Promovarea utilizării transportului public

Sector sursă afectat: Transport

Descrierea măsurii: Promovarea transportului public, utilizarea mai redusă a autoturismelor proprii.

Modernizarea a 279 stații de transport public de-a lungul liniilor de transport ale rețelei de bază.

Acțiuni zilnice de promovare a transportului public prin (afișe, pliante, banner, spot publicitar)

Surse de finanțare POR 2014-2020, Buget Local, Parteneriat public privat, Fondul pentru Mediu.

Alte date cheie privind punerea în aplicare: 2018 Pregătire cerere de finanțare, 2019 Finalizare proiect

Indicator pentru monitorizarea progreselor : Număr de stații modernizate,

Număr acțiuni de promovarea a transportului public

Responsabil: Primarul Municipiul Iași, Director General Compania de Transport Public Iași

Reducerea emisiilor ca urmare a măsurii aplicate: Se consideră o reducere a traficului mediu zilnic al autoturismelor, în funcție de numărul de persoane care vor renunța la autoturism în favoarea mijloacelor de transport în comun. Reducerea emisiilor de PM10 cu 0,008t/an.

În cadrul Planului integrat de calitate a aerului pentru municipiul Iași pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX) și particule în suspensie PM10, se va menționa și cantitatea de emisii reduse.

Presedinte de Sedinte

Paul Corneliu Boisteanu

5 / 5 la H.C.L. nr. 447 din 16 octombrie 2018